Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Bezpieczeństwo pracy

Kampania Bezpieczeństwo pracy w budownictwie: upadki i poślizgnięcia.

Z danych GUS o wypadkach na placach budów w 2007 r. wynika, że aż 23 tyś. tych zdarzeń (spośród 99 tyś) polegało na poślizgnięciu się, potknięciu lub upadku (w tym z wysokości). Szczególna uwaga poświęcona jest bezpieczeństwu przy wykonywaniu prac na dachach a także podczas prac na ścianach zewnętrznych budynków. Zaplanowane jest m. innymi zorganizowanie w okresie do 30.10.2009 r. bezpłatnych szkoleń dla małych firm budowlanych (do 49 zatrudnionych). Program zakłada dobrowolny udział i zaangażowanie pracodawców w działania zmierzające do poprawy warunków pracy. W kolejnym etapie pracodawcy podejmować będą działania zmierzające do dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa pracy a także do wdrożenia dobrych praktyk eliminujących lub zagrażających stwierdzone zagrożenia, w szczególności te związane z pracami. Program zakończony zostanie oceną dokonywaną przez inspektora pracy. Uczestnictwo w programie potwierdzone zostanie Dyplomem udziału w programie.

 

Statystyka wypadkowa w budownictwie

Informacje ogólne dot. całego kraju (2008 r./2007 r.)

O blisko 12 % wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach w 2008 r. w stosunku do 2007 r. (z 8895 do 9937 osób). Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 32 osoby (z 90 osób do 122, tj. o 35,6 %).Zmniejszyła się natomiast o 50 liczba osób z ciężkimi obrażeniami ciała (z 214 do 164). Największą grupę stanowią osoby, które wskutek wypadku doznały lekkich obrażeń ciała (wzrost o 1060 osób w porównaniu z 2007 r.)

Wskaźnik wypadkowości zwiększył się o 3,5 % w porównaniu do 2007 r. W wypadkach śmiertelnych odnotowano wzrost wskaźnika o 25,8 %

Do wypadków dochodziło najczęściej wskutek:

– poślizgnięcia, potknięcia i upadku z wysokości (np. z dachów, tarasów, okien, pomostów roboczych, drabin) lub na tym samym poziomie – stanowiły 25,8 % wszystkich wypadków;

– uderzenia spadającymi z góry przedmiotami (narzędzia, materiały, elementy kontrukcji budynków, itp.) – 11,8 %.

W 2008 r. co drugi poszkodowany w wypadku to osoba o stażu pracy na danym stanowisku krótszym niż 1 rok. Należy zwrócić uwagę na wysoka liczbę poszkodowanych, którzy ulegli wypadkowi w pierwszym tygodniu pracy – 363 osoby, wśród nich 95 poniosło śmierć, a 146 doznało ciężkich obrażeń ciala.

 

Najczęściej wypadkom ulegali:

– robotnicy budowlani robót stanu surowego- 30,8 % ogółu poszkodowanych

– robotnicy budowlani robót wykończeniowych- 11,7 %

– spawacze, blacharze, monterzy- 8,3 %

– elektrycy- 5,1 %.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy: brak profesjonalizmu, niska świadomość zagrożenia, brak oceny ryzyka zawodowego, zła organizacja pracy, brak niezbędnych zabezpieczeń, szczególnie przy pracach na wysokości i elementarnych środków ochrony osobistej (no. Linki i szelki bezpieczeństwa), ale też pośpiech, brawura i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

I półrocze 2009 r. (dane obejmują okres 1.01.-25.06.2009 r.)

W ciągu I półrocza 2009 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 216 wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych w budownictwie.

W wypadkach tych poszkodowanych zostało 259 osób, z których 46 poniosło śmierć, zaś 90 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Wśród wydarzeń, które doprowadziły do wypadków dominowały (jak co roku) upadki z wysokości. W ich wyniku poszkodowanych zostało 86 pracujących – 15 osób poniosło śmierć, a 33 osoby – ciężkie obrażenia ciała.

Statystyka wypadkowa w województwie mazowieckim (dot. wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych w okresie 1.01.-25.06.2009 r. )

Liczba poszkodowanych:

– obiekt w budowie, obiekt rozbierany, burzony, remontowany  38 osób, w tym:

– śmierć poniosło- 6 osób

– ciężkie obrażenia ciała- 18 osób

– lekkie obrażenia ciała- 14 osób

Liczba poszkodowanych w wypadków w wypadkach zbiorowych 7 osób, w tym:

– ciężkie obrażenia ciała- 3 osoby

– lekkie obrażenia ciała- 5 osób.

 

  • Program prewencyjny „Zapobieganie zagrożeniom czynnikami chemicznymi w małych zakładach” (do 49 pracowników).

Kontrole wykazują, ze pracodawcy niedostatecznie znają przepisy regulujące problematykę bhp w zakresie prac z niebezpiecznymi chemikaliami.

W szczególności dotyczy to niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych o właściwościach rakotwórczych, mutagennych i działających na rozrodczość.

Właściciele firm nie posiadają wystarczającej wiedzy umożliwiającej prawidłową identyfikację czynników chemicznych w środowisku pracy oraz w wielu przypadkach nie znają zasad bezpiecznego ich stosowania. Dla przykładu w małych zakładach wykorzystuje się środki chemiczne w postaci np. farb, lakierów, rozpuszczalników, paliw, preparatów myjących, czyszczących, a których pracownicy nie są poinformowani o niebezpiecznych właściwościach tych czynników.

Dlatego też celem programu jest eliminowanie zagrożeń i zmniejszenie ryzyka zawodowego związanego z występowaniem na stanowiskach pracy niebezpiecznych czynników chemicznych, poprzez:

– podnoszenie świadomości pracodawców małych zakładów pracy i udzielanie porad pracodawcom w zakresie eliminacji lub ograniczania zidentyfikowanych zagrożeń.

– udostępnianie polskojęzycznych materiałów dotyczących oceny ryzyka zawodowego

Europejska kampania informacyjna dotycząca ryzyka zawodowego

Kampania została rozpoczęta w 2008 r. i zakończy się w listopadzie 2009 r.

Celem kampanii jest budowanie świadomości znaczenia oceny ryzyka zawodowego dla stanu bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników.

Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie skierowane są do małych zakładów pracy (do 49 zatrudnionych) charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami wypadkowości, w tym: budownictwo, produkcja drewna i wyrobów z drewna, produkcja mebli, wyrobów gumowych, tworzyw sztucznych.

  • Program prewencyjny dot. spełniania minimalnych wymagań

Ze względu na skalę i rangę problemu, kontynuujemy program informacyjno-prewencyjny, jako zadanie wspierającego działania kontrolno-nadzorcze.

Celem programu jest redukcja ryzyka zawodowego przy użytkowaniu maszyn, przez dostosowanie ich do standardów unijnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – w grupie zakładów, w których użytkowane są obrabiarki do metali, a także w przedsiębiorstwach branży budowlanej, wykorzystującej sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości (rusztowania budowlane).

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie został uruchomiony punkt konsultacyjny udzielania pracodawcom, partnerom społecznym porad technicznych w powyższym zakresie.

  • Program prewencyjny „Przestrzeganie prawa pracy w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 zatrudnionych) oraz w zakładach, w których pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp (do 20 zatrudnionych).

Od 2000 r. realizujemy program, który oparty jest na zasadzie samokontroli i dowolnym zaangażowaniu uczestników (pracodawców), reprezentujących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne.

Pracodawca, za pomocą przygotowanych przez OIP w Warszawie narzędzi, identyfikuje występujące w jego zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy likwidacji naruszeń.

Zadaniem OIP w Warszawie jest przeprowadzenie szkoleń pracodawców (bezpłatne) pod kątem identyfikacji w swoich zakładach zagrożeń oraz pomoc ekspercka w ich eliminowaniu, a następnie po dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa przeprowadzenie audytu.

Pozytywny wynik audytu determinuje otrzymanie prestiżowego Dyplomu PIP stanowiącego wyróżnienie zadziałania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.

Kampania skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

  • Program informacyjno-edukacyjny „Młodzi pracownicy 2009” – „Kultura bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i promocja prawa pracy w grupie < 26.

Celem realizowanego od 2006 r. programu jest zwiększenie wśród młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, a także promocja obecności zagadnień bezpieczeństwa pracy w procesie edukacji i przygotowania młodych ludzi do pracy zawodowej.

.

Konkursy promujące problematykę ochrony pracy oraz działalność ludzi zaangażowanych w przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa pracy:

– „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

Od 2007 r. konkurs został objęty patronatem Prezydenta RP.

Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w sferze ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do działań mających eliminacje zagrożeń występujących w ich zakładach.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie będzie promować i rekomendować – jako godne naśladowania wzorce – laureatów konkursu wśród innych uczestników „rynku pracy”, w mediach.

(Termin zgłoszeń pracodawców do 30.06.2009 r.)

 

– „Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

Corocznie konkurs na szczeblu regionalnym przeprowadzają Regionalne Izby Rzemiosła we współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Warszawie.

Jego celem jest ugruntowanie wiedzy młodych pracowników z zakresu prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

– „Bezpieczna budowa

Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, a także promowanie tych wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa w procesie realizacji inwestycji.

(Zgłoszenia do konkursu do 31.07.2009 r.)

 

.