Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Kodeks etyki dekarskiej

paragrafKodeks Etyki Dekarskiej zawiera zbiór zasad moralnych, którymi każdy dekarz z PSD, powinien się kierować w swojej pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. Ważnym jest, aby zapamiętać sobie, że dekarzem jest się przez cały czas, a nie tylko w godzinach pracy. Należy w sposób właściwy reprezentować ten najbardziej prestiżowy zawód budowlany. Nasi klienci ufają nam w sposób bezgraniczny, ponieważ powierzają nam cały swój dobytek. Róbmy wszystko aby ich nie zawieść. Bądźmy wobec siebie koleżeńscy, pomagajmy sobie sobie nawzajem i kreujmy pozytywny wizerunek polskiego dekarza, ponieważ gdy już będziemy postrzegani, jako najlepsza grupa zawodowa, będzie nam dużo łatwiej i lżej w życiu. Jeżeli my zadbamy o dobro naszych klientów, to oni odpłacą nam się dużą ilością nowych zleceń. Prestiż jaki niesie za sobą zawód dekarza, jest czymś bardzo miłym, lecz aby tak było należy cały czas podnosić swoje kwalifikacji zawodowe – nie zapominajmy o tym.

 

Rozdział I
Zasady Ogólne

§1.
1. Zasady etyki dekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych i moralności ogólnospołecznej zastosowanych do zawodów związanych z budownictwem.
2. Zobowiązują one dekarza do dbania o godność zawodu dekarza.
3. Naruszeniem godności zawodu jest (takie) każde postępowanie dekarza, które podważa zaufanie do zawodu dekarza.

§2.
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki i godności zawodu dekarza.

§3.
Zadaniem dekarza jest należyte wykonywanie prac dekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4.
W realizacji prac dekarskich dekarz powinien kierować się doświadczeniem posiadać wiedzę techniczną oraz uczciwością zawodową.

 

Rozdział II
Postępowanie dekarza wobec kontrahenta

§5
1. Dekarz może swobodnie wybierać metody realizacji prac dekarskich.
2. W realizacji tych prac dekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności.
3. Jeżeli zakres prac przewyższa umiejętności dekarza powinien on wówczas zwrócić się o radę lub pomoc w realizacji do bardziej kompetentnego kolegi.

§6.
1. Dach powinien być pokryty zgodnie z zaleceniami projektanta zawartymi w projekcie architektonicznym.
2. Dekarz ma obowiązek poinformować inwestora o ewentualnych negatywnych skutkach zastosowania niewłaściwego pokrycia lub zmian pokrycia dachu.

§7.
Dekarz może (powinien) doradzać inwestorowi w doborze pokrycia dachowego i akcesoriów dachowych.

§8.
Dekarz poprawia powstałe w trakcie realizacji błędy lub niedociągnięcia dbając o estetykę wykonanych prac.

§9.
Na wykonane prace dekarz powinien udzielić stosownej gwarancji.

§10.
Prace dekarskie wymagające projektu architektonicznego nie mogą być realizowane bez takiego projektu.

§11.
Dekarz w miarę swoich możliwości współpracuje z producentami i dystrybutorami pokryć i akcesoriów dachowych w celu stworzenia właściwego klimatu do dalszego rozwoju branży dekarskiej.

§12.
Dekarz kieruje się rzetelnością i uczciwością we współpracy z inwestorami, dostawcami i podwykonawcami.

 

Rozdział III
Poziom usług dekarskich

§13.
Dekarz powinien ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę zawodową, korzystać z aktualnych nowości i rozwiązań technicznych w branży dekarskiej.

§14.
Powinnością dekarza jest stałe przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim pracownikom oraz dbałość o podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych.

§15.
1. Dekarz powinien prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
2. Dekarz powinien informować inwestora o możliwości utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku swojej działalności.

§16.
W trakcie wykonywanej pracy dekarz nie powinien podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających.

 

Rozdział IV
Stosunki wzajemne między dekarzami

§17.
1. Dekarza powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.
2. Dekarz nie powinien publicznie wypowiadać niekorzystnej oceny działalności zawodowej innego dekarza.
3. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego dekarza powinien przede wszystkim przekazać zainteresowanemu dekarzowi.
4. Poinformowanie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i nie kompetencji zawodowej innego dekarza nie godzi w zasady solidarności zawodowej.

§18.
Dekarz kontrolujący prace innego dekarza powinien go wcześniej o tym fakcie powiadomić a po zakończeniu kontroli przekazać mu jej wynikiem.

§19.
Dekarz dokonujący poprawek lub dokańczający roboty rozpoczęte przez innego dekarza powinien w miarę możliwości ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy z poprzednim wykonawcą.

§20.
Wszystkie sprawy sporne pomiędzy dekarzami powinny być załatwione polubownie.

§21.
Dekarz powinien informować się wzajemnie o niesolidnych inwestorach.

§22.
Dekarze powinni wspierać się wzajemnie w sprawach związanych z odzyskiwaniem należnych honorariów od nieuczciwych inwestorów.

§23.
Dekarze powinni solidarnie w miarę moich możliwości udzielić pomocy koledze, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i w związku z tym faktem nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań zawodowych.

 

Rozdział V
Zasady postępowania

§24.
1. Dekarze powinni solidarnie wspierać działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.
2. Krytyczne uwagi o działalności organów Stowarzyszenia przekazywać we własnym imieniu.

§25.
1. Konkurencja umacnia środowisko dekarzy i podnosi poziom usług dekarskich.
2. Dekarz nie powinien oferować swoich usług w sposób niezgodny z zasadami etyki oraz lojalności wobec kolegów.

§26.
Dekarze powinni swoim postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania dla niezrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy.

§27.
Dekarz powinien działać na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży dekarskiej.

§28.
Dekarz powinien wspierać wszelkie inicjatywy związane z działalnością ustawodawczą zmierzającą do rozwoju branży dekarskiej.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§29.
W kwestiach nie ujętych w kodeksie należy stosować się do ogólnie przyjętych zasad etyki i współżycia społecznego.

§30.
W kwestiach spornych ostateczna interpretacja postanowień kodeksu leży w kompetencji Sądu Koleżeńskiego.

§31.
Postępowanie dekarza sprzeczne z kodeksem pociąga za sobą sankcje określone w Statucie Stowarzyszenia.