Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Statut

 

STATUT IFD

Międzynarodowa Federacja Dekarzy


 

  Regulacja Strona
1.   Nazwa, terminologia i języki oficjalne 03
2.   Cele 03
3.   Działalność 04
4.   Członkostwo w IFD 04
  4.1. Rodzaje członkostwa 04
  4.2. Przyjęcie członków 06
  4.3. Zakończenie członkostwa i ponowne przyjęcie 06
  4.4. Zbieranie funduszy IFD 07
5.   Organy zarządzające IFD 07
  5.1. Organy zarządzające i pozostałe organy IFD 07
  5.2. Walne zgromadzenie 08
  5.2.1. Skład walnego zgromadzenia 08
  5.2.2. Zadania walnego zgromadzenia 08
  5.2.3. Zwoływanie, organizowanie i przebieg walnego zgromadzenia 10
  5.2.4. Prawo głosu, quorum i głosowanie 10
  5.2.4.1. Prawo głosu i quorum 10
  5.2.4.2. Głosowania 11
  5.2.5. Raport z przebiegu Walnego Zgromadzenia 12
  5.3. Zarząd IFD 12
  5.3.1. Skład Zarządu IFD 12
  5.3.2. Kadencja Zarządu IFD 13
  5.3..3. Zadania Zarządu IFD 13
  5.3.4. Wybory do Zarządu IFD 15
  5.3.5. Posiedzenia Zarządu 15
  5.4. Komitet Sterujący 16
  5.5. Spotkanie wewnętrzne członków pełnoprawnych 17
  5.6. Komitet Partnerski 17
  5.7. Komisje 18
  5.7.1. Zadania, powołanie i rozwiązanie Komisji 18
  5.7.2. Skład Komisji 18
  5.7.3. Posiedzenia Komisji 19
6.   Sekretarz Generalny 19
  6.1. Powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego 19
  6.2. Zadania Sekretarza Generalnego 19
7.   Poprawki do Statutu 20
8.   Rozwiązanie IFD 21
9.   Postanowienia końcowe 21

 

 

 

§ 1

Nazwa, terminologia i języki oficjalne

1.1.Pod nazwąInternationale Föderation des

Dachdeckerhandwerks – IFD

 

International Federation for the Roofing Trade – IFD

Międzynarodowa Federacja Dekarzy – IFD

 

członkowie, zgodnie z Paragrafem 5. niniejszego Statutu, tworzą międzynarodową organizację o zasięgu globalnym. Działalność organizacji będzie prowadzona w sposób, który nie nakłada żadnych ograniczeń na niezależność stowarzyszonych członków w ich własnym kraju. IFD jest zakładem rzemieślniczym działającym w branży dekarskiej.

 

1.2.Nazwa „rzemiosło dekarskie” oznacza członków, których działalność obejmuje dekarstwo i/lub zakładanie izolacji wodochronnej/uszczelnianie konstrukcji i/lub okładziny ścian zewnętrznych/konstrukcja fasad lub przegród zewnętrznych całego budynku. Działalność członków może również obejmować każdą działalność technicznie lub handlowo związaną z wyżej wymienionymi. 
1.3. IFD to spółka osób fizycznych oraz osób prawnych założona zgodnie z niemieckim prawem, która została/zostanie zarejestrowana w stosownym rejestrze spółek przy kompetentnym sądzie krajowym. 
1.4.Główna siedziba IFD znajduje się w mieście Marburg/Niemcy. 
1.5.Oficjalnymi językami w pracy IFD są niemiecki i angielski. 
§ 2

Cele

 

2.1.Międzynarodowa Federacja Dekarzy ustala następujące cele: 

 1. by służyć jako pośrednik pomiędzy jej członkami,

 

 1. by prowadzić badania we wspólnym interesie handlowym, zdobyć wgląd i wiedzę, która posłuży z korzyścią dla każdego członka spółki,

 

 1. by na poziomie międzynarodowym reprezentować i wspierać wspólny interes ekonomiczny, biznesowy, techniczny, społeczny, kulturowy i każdy profesjonalny interes każdego członka zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Paragrafie 5.

 

2.2.Wyżej wymienione cele będą szczegółowo realizowane poprzez działalność opisaną w Paragrafie 3. 
§ 3

Działalność

 

3.1. IFD odpowiada za wymianę istotnych informacji handlowych i za wyrażanie opinii na tematy związane ze wspólnym interesem. 
3.2. IFD zajmuje się organizacją międzynarodowych sympozjów i konferencji, a także – w związku z tymi wydarzeniami, jeśli jest taka możliwość – organizacją konkursów dla młodych dekarzy („mistrzostwa świata”) przeprowadzanych zgodnie ze stworzonym przez siebie regulaminem. W tym kontekście, termin „dekarz” odwołuje się do pracowników zatrudnionych w rzemiośle dekarskim. IFD może zlecić lub zrezygnować organizacji wyżej wymienionych wydarzeń. 
3.3.IFD wspiera młodych dekarzy, w szczególności ich rozwój i szkolenie zawodowe. 
3.4.IFD jest zaangażowana w przygotowywanie standardów i wskazówek technicznych do zatwierdzenia technicznego na poziomie europejskim i światowym. Przykłady obejmują CEN, EOTA, a także inne regulacje i postanowienia związane z rzemiosłem dekarskim.
3.5.IFD podejmuje i promuje działania związane z projektami badawczymi i badaniami nad profilami zawodowymi obejmującymi rzemiosło dekarskie. 
3.6. IFD wspiera rozwój obszarów związanych z badaniami i technologią, a także z konstrukcją i technologią rzemiosła dekarskiego. 
3.7. IFD publikuje i rozpowszechnia literaturę branżową związaną ze swoją działalnością, a także tworzy własne rekomendacje i wskazówki oraz ulotki informacyjne skierowane do członków i współpracowników z branży dekarskiej. IFD może zlecać lub zrezygnować z działań związanych z publikacją i rozpowszechnianiem. 
3.8. IFD współpracuje z innymi międzynarodowymi organizacjami, w szczególności z innymi organizacjami handlowymi, w celu poprawy społecznej i ekonomicznej sytuacji w branży dekarskiej, w ramach społecznej gospodarki rynkowej. 
3.9. IFD może być członkiem innych organizacji, spółek i firm i aktywnie prowadzić przedsięwzięcia handlowe. 
§ 4

Członkostwo w IFD

 

4.1. Rodzaje członkostwa: 
W ramach IFD istnieją następujące rodzaje członkostwa:

 1. Pełnoprawni członkowie,

 

 1. Członkowie zaproszeni,

 

 1. Partnerzy Współpracujący,

 

 1. Członkowie partnerscy,

 

 1. Pracownicy naukowi.

 

 

 1. Pełnoprawni członkowie

 

Za pełnoprawnych członków uważa się krajowe organizacje reprezentujące branżę dekarską, założone w swoim kraju zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W sytuacji, gdy w jednym kraju istnieje więcej niż jedna taka organizacja, kilka z nich może być przyjętych jako członek pełnoprawny.

 

W sytuacji, gdy w danym kraju nie istnieje krajowa organizacja reprezentującą rzemiosło dekarskie, lub gdy taka organizacja nie jest pełnoprawnym członkiem IFD, regionalne spółki/federacje (federacje częściowe) mogą zostać przyjęte jako członek pełnoprawny.

 

W sytuacji, gdy organizacja krajowa jest pełnoprawnym członkiem IFD, pozostałe organizacje pochodzące z tego samego kraju mogą nie zostać przyjęte jako pełnoprawny członek IFD, zgodnie z wolą wyrażoną przez aktualnego pełnoprawnego członka.

 

 1. Członkowie zaproszeni

 

Za członków zaproszonych uważa się krajowe organizacje reprezentujące branżę dekarską, które wystosowały prośbę o dołączenie do IFD i opłaciły mniejszą składkę członkowską. Członkowie zaproszeni mają obowiązek, by w ciągu dwóch lat podjąć decyzję, czy chcą zostać pełnoprawnym członkiem od momentu rozpoczęcia trzeciego roku członkostwa w IFD.

 

W sytuacji, gdy w jednym kraju istnieje więcej niż jedna taka organizacja, kilka z nich może być przyjętych jako członek zaproszony.

 

W sytuacji, gdy w danym kraju nie istnieje krajowa organizacja reprezentującą rzemiosło dekarskie, lub gdy taka organizacja nie jest zaproszonym członkiem IFD, regionalne spółki/federacje (federacje częściowe) mogą zostać przyjęte jako członek zaproszony.

 

W sytuacji, gdy organizacja krajowa jest zaproszonym członkiem IFD, pozostałe organizacje pochodzące z tego samego kraju mogą nie zostać przyjęte jako członek zaproszony IFD, zgodnie z wolą wyrażoną przez aktualnego członka zaproszonego.

 

 1. Partnerzy Współpracujący

 

Za partnerów współpracujących uważa się krajowe lub regionalne organizacje reprezentujące branżę dekarską, które nie są pełnoprawnym lub zaproszonym członkiem IFD, lub krajowe i międzynarodowe spółki producentów i przedsiębiorstw związanych z rzemiosłem dekarskim.

 1. Członkowie Partnerscy

 

Za członków partnerskich uważa się producentów, przedsiębiorców i partnerów handlowych branży dekarskiej, a także firmy dostarczające towary i usługi dla wykonawców reprezentujących branżę dekarską.

 

 1. Pracownicy naukowi

 

Za pracowników naukowych uważa się uniwersytety, departamenty, instytucje, profesorów i organizacje badawcze oraz jednostki zajmujące się pracą badawczą związaną z budową dachów i dekarstwem oraz z powiązanymi technologiami.

 

4.2. Przyjęcie członków 
4.2.1.Walne Zgromadzenie decyduje o przyjęciu pełnoprawnych członków, członków zaproszonych oraz partnerów współpracujących do Międzynarodowej Federacji Dekarzy. W razie potrzeby, członkowie mogą zostać przyjęci po przeprowadzeniu procedury pisemnej. 
4.2.2. Zarząd IFD decyduje o przyjęciu członków partnerskich i pracowników naukowych do Międzynarodowej Federacji Dekarzy. 
4.2.3.Wszyscy potencjalni członkowie zainteresowani dołączeniem do IFD, muszą złożyć pisemną aplikację do Sekretariatu Generalnego IFD. 
4.2.4.Aplikacja musi zawierać zapewnienie, że podmiot aplikujący dostosuje się do Statutu IFD. 
4.3. Zakończenie członkostwa i ponowne przyjęcie 
4.3.1.Członkowie mogą wystąpić z prośbą o anulowanie członkostwa wraz z końcem roku, wysyłając powiadomienie na trzy miesiące wcześniej, w formie listu poleconego, na adres Sekretariatu Generalnego. 
4.3.2. Każdy członek jest posiadaczem płaconych przez siebie składek za aktualny i poprzedni rok, po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, członek nie ma prawa głosu 
4.3.3.Członek, który przez dwa lata nie opłaca składek członkowskich IFD, otrzyma pisemne powiadomienie z Sekretariatu Generalnego na dwa miesiące przed końcem drugiego nieopłaconego roku kalendarzowego; w innym przypadku, Zarząd może uruchomić procedurę wykluczenia z federacji na kolejny rok. 
4.3.4. Walne Zgromadzenie może również uchwalić decyzję o wyłączeniu członka z federacji, w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione do tego powody (na przykład: nieopłacanie składek członkowskich, naruszenie statutu, przedłużający się okres nieaktywności).4.3.5.

Nieopłacone kwoty nie podlegają anulowaniu i obowiązują nawet po anulowaniu członkostwa. Wszelkie koszty związane z egzekucją składek ponosi członek.

 

4.3.6.Członek, który zrezygnował z członkostwa i następnie zaaplikował o ponowne przyjęcie, jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi Generalnemu uzasadnione powody przedłożenia takiej aplikacji. Zarząd IFD rozpatrzy aplikację, a ostateczna decyzja o ponownym przyjęciu zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie. 
4.3.7.Aplikacja o ponowne przyjęcie nie będzie rozpatrzona do momentu, aż strona aplikująca nie ureguluje wszystkich zaległych opłat, lub do czasu, aż Zarząd IFD podejmie inną decyzję dotyczącą kwoty do opłacenia przez członka, która została zaakceptowana przez stronę aplikującą. Ponadto, kryteria zamieszczone w Paragrafach 1-3, a także w Paragrafie 5 niniejszego Statutu obowiązują tak, jak w przypadku nowej aplikacji. 
4.4. Zbieranie funduszy IFD 
4.4.1.Środki na finansowanie działalności IFD pochodzą ze składek członkowskich, a także z innych źródeł wymienionych w Rozporządzeniach Finansowych. 
4.4.2.Decyzje dotyczące rocznych składek członkowskich dla wszystkich członków IFD podejmuje Walne Zgromadzenie. 
4.4.3.Wszyscy członkowie biorą udział w pokrywaniu kosztów działalności IFD, zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Rozporządzeniach Finansowych. 
4.4.4.Składki członkowskie są ustalane na podstawie ustaleń zawartych w Rozporządzeniach Finansowych.
4.4.5. Składki abonamentowe opłacane przez każdego członka są ustalane na każdy rok obrotowy i opłacane w dwóch ratach (na początku każdego półrocza), na podstawie faktur.Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

§ 5

Organy zarządzające IFD

 

5.1. Organy zarządzające i pozostałe organy IFD                
5.1.1.Za organy zarządzające IFD uważa się:- Walne Zgromadzenie IFD

– Zarząd IFD.

 

5.1.2.Pozostałymi organami IFD są:- Komitet Sterujący

– Komitet Partnerski

– Komisje.

 

5.2. Walne Zgromadzenie 
5.2.1. Skład walnego zgromadzenia 
5.2.1.1. Za Walne Zgromadzenie IFD uważa się posiedzenie wszystkich członków IFD.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem IFD.

 

5.2.1.2. Członkowie Zarządu biorą udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa do głosowania, lecz z prawem do zabrania głosu. 
5.2.1.3. Prezes IFD lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca Prezesa, jest przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. 
5.2.1.4. Walne Zgromadzenie tworzą delegaci wyznaczeni przez członków.Podział głosów w trakcie Walnego Zgromadzenia jest ustalony w Zasadach Głosowania.

 

5.2.1.5. Goście lub inny członkowie mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w charakterze doradczym.
5.2.1.6. Każdy członek zobowiązany jest do wysłania przynajmniej jednego delegata, jednakże zaleca się przynajmniej trzyosobową delegację. 
5.2.1.7. Każdej delegacji może towarzyszyć konsultant techniczny. 
5.2.1.8. Imiona i funkcje delegatów oraz ich konsultantów technicznych muszą zostać zgłoszone do Sekretarza Generalnego nie później niż dwa miesiące przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. 
5.2.1.9. Zarząd IFD może zezwolić na udział obserwatorów i konsultantów w spotkaniach Walnego Zgromadzenia. 
5.2.2. Zadania walnego zgromadzenia 
5.2.2.1.Walne Zgromadzenie IFD ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie założonych celów IFD.Walne Zgromadzenie pełni wszystkie funkcje, z wyjątkiem tych, które zostały przekazane innemu organowi IFD zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie lub na podstawie uchwały przegłosowanej przez pełnoprawnych członków IFD.

 

5.2.2.2.Obowiązki wewnątrz Walnego Zgromadzenia IFD dzielą się na:- Obowiązki członków pełnoprawnych

– Obowiązki członków pełnoprawnych i członków partnerskich.

 

5.2.2.3.Obowiązki członków pełnoprawnych wewnątrz Walnego Zgromadzenia. 
5.2.2.3.1. Członkowie pełnoprawni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za:

 1. Przyjmowanie członków pełnoprawnych, członków zaproszonych i partnerów współpracujących,
 2. Wnoszenie poprawek do Statutu IFD,
 3. Rozwiązanie IFD,
 4. Przyjmowanie uchwały dotyczącej zakończenia działalności na wypadek rozwiązania,
 5. Wybór członków Zarządu. Oznacza to:
 • Wybór Prezesa jako Przewodniczącego Zarządu
 • Wybór trzech członków Zarządu, z których każdy pełni takie same obowiązki.

Każda z powyższych czynności wymaga osobnego głosowania.

 1. Wybór Sekretarza Generalnego na podstawie wniosku Zarządu,
 2. Przyjęcie Rozporządzeń Finansowych i Zasad Głosowania,
 3. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych za cały poprzedni rok, zaprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez Sekretarza Generalnego w imieniu Zarządu, a także rozwiązywanie Zarządu na podstawie wniosku komisji kontrolnej. Komisja kontrolna każdego roku bada administrację finansową, aby upewnić się, że sprawy finansowe prowadzone są w sposób klarowny. Komisja kontrolna przedstawia pisemny raport w tej sprawie.
 4. Wybór członków komisji kontrolnej, składającej się z dwóch osób, na okres trzech lat.

 

5.2.2.4.Obowiązki członków pełnoprawnych i członków partnerskich wchodzących w skład Walnego Zgromadzenia 
5.2.2.4.1.Członkowie pełnoprawni oraz członkowie partnerscy wchodzący w skład Walnego Zgromadzenia IFD są odpowiedzialni za:

 1. Ustalanie obszarów i zakresu działań oraz za spotkania grup badawczych, grup roboczych i innych komisji, których nie obejmują obowiązki Zarządu lub Walnego Zgromadzenia,
 2. Przyjmowanie zasad i regulaminów na Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy organizowanych przez IFD, na konkursy „IFD Awards” i inne działania specjalne, które nie znajdują się w zakresie obowiązków Zarządu lub Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór i nominację członków, łącznie z przewodniczącymi, wchodzących w skład komisji, grup badawczych, grup roboczych, członków jury na czas Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy organizowanych przez IFD, konkursów IFD Awards oraz innych komisji,
 4. Za spotkania grup ad-hoc w celu przygotowania regulacji i zasad dotyczących:
 • Rozporządzeń Finansowych dot. składek członkowskich,
 • Wydatków związanych z podróżami,
 • Wydatków ogólnych,
 • Wynagrodzenia za prace Komisji,
 • A także innych zasad i procedur,

oraz wyboru i nominacji członków grup.

5.2.2.5.Wybory do Zarządu i komisji będą odbywać się w tym samym roku, z wyjątkiem wyborów cząstkowych. 
5.2.3. Zwoływanie, organizowanie i przebieg Walnego Zgromadzenia.
5.2.3.1Prezes IFD, w imieniu Zarządu, raz w roku zwołuje Walne Zgromadzenie. Sekretarz Generalny informuje członków w formie pisemnej o miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia 
5.2.3.2.Wszelkie petycje i prośby dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy wysłać do Sekretariatu Generalnego nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem. Prezes odrzuca wszelkie prośby przedstawione po wyznaczonym terminie. 
5.2.3.3.Prezes IFD zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy prośba o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia została wystosowana w formie listu przez jedną trzecią członków pełnoprawnych lub partnerskich razem. Prośba o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia musi zawierać propozycję porządku obrad, które muszą odbyć się nie później niż dwa miesiące po dostarczeniu prośby. 
5.2.3.4.Regulamin posiedzeń „Organizacja i przebieg spotkań” ustalany jest przez członków pełnoprawnych i członków partnerskich w trakcie Walnego Zgromadzenia i reguluje organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia. 
5.2.4. Prawo głosu, quorum i głosowanie 
5.2.4.1. Prawo głosu i quorum 
5.2.4.1.1.W zależności od obowiązków, tylko pełnoprawni członkowie oraz członkowie partnerscy mogą głosować w sprawach poruszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
5.2.4.1.2.Zasady Głosowania regulują podział głosów. Zasady Głosowania ustalane są przez Walne Zgromadzenie. 
5.2.4.1.3.Sekretarz Generalny informuje każdego pełnoprawnego członka o liczbie głosów, do których członek jest uprawniony, zgodnie z informacją dostępną w Sekretariacie Generalnym, nie później niż miesiąc przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. 
5.2.4.1.4.Wszelkie obiekcje i uwagi dotyczące podziału głosów obliczonego przez Sekretariat Generalny muszą zostać przesłane na piśmie nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Dokument musi zostać przesłany do Sekretarza Generalnego, który w trybie natychmiastowym przesyła uwagi do Zarządu do dalszego rozpatrzenia. 
5.2.4.1.5.Walne Zgromadzenie uzyskuje quorum, jeżeli na początku spotkania, podczas którego ma odbyć się głosowanie, obecni są delegaci w liczbie połowa plus jeden pełnego składu członków pełnoprawnych i członków partnerskich. 
5.2.4.1.6.W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie nie uzyska quorum, Zarząd odnawia i przedłuża zaproszenie na Walne Zgromadzenie, zaplanowane na ten sam dzień, niezależnie od terminów i innych formalności. W tej sytuacji, wszelkie uchwały mogą zostać przegłosowane przez pełnoprawnych członków bez spełnienia kryterium uzyskania quorum. 
5.2.4.2. Głosowania
5.2.4.2.1.Liczba głosów przysługujących każdemu z członków jest ustalana na podstawie Zasad Głosowania i Rozporządzeń Finansowych. Zasady Głosowania i Rozporządzenia Finansowe konstruowane są przez Walne Zgromadzenie. 
5.2.4.2.2.Podczas głosowania, głosy jednego członka podlegają pod zasady głosowania łącznego. 
5.2.4.2.3.Z wyjątkiem uchwał dotyczących poprawek wniesionych do niniejszego Statutu, wyborów członków Zarządu oraz rozwiązania IFD, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje na zasadzie większości głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania w danej sprawie. 
5.2.4.2.4.Członkowie pełnoprawni oraz członkowie partnerscy, którzy nie są w stanie wysłać delegacji na Walne Zgromadzenie, mogą upoważnić delegatów reprezentujących pozostałych pełnoprawnych członków do głosowania w ich imieniu; takie pełnomocnictwo musi być zatwierdzone i zarejestrowane przez Sekretarza Generalnego. Pełnomocnictwo może również zostać przesłane do potwierdzenia do komisji sprawdzającej wyznaczonej przez Prezesa IFD. 
5.2.4.2.5.Członkowie pełnoprawni oraz członkowie partnerscy mogą przekazać swoje głosy innym członkom w trakcie trwania spotkania. Należy jednak wcześniej powiadomić o tym Sekretarza Generalnego. Powiadomienie musi zostać dostarczone na piśmie. 
5.2.4.2.6.Walne Zgromadzenie głosuje poprzez podniesienie rąk, poprzez głosowanie imienne lub głosowanie tajne. 
5.2.4.2.7.Z wyłączeniem sytuacji opisanych poniżej, głosowanie zawsze będzie odbywać się poprzez podniesienie rąk. 

 1. Wybory do Zarządu IFD muszą odbywać się w sposób tajny w przypadku, gdy na jedno miejsce startuje więcej niż jeden kandydat.
 2. Uchwały dotyczące rozwiązania lub procedury zamknięcia/zakończenia działalności wymagają przeprowadzenia głosowania, w którym należy uzyskać większość wynoszącą trzy czwarte głosów członków pełnoprawnych obecnych w trakcie głosowania.
 3. W sytuacji, gdy głosowanie poprzez podniesienie rąk budzi wątpliwości, przewodniczący spotkania może zadecydować o ponownym przeprowadzeniu głosowania, tym razem w formie głosowania tajnego lub imiennego.
 4. Ponadto, głosowanie należy przeprowadzić w formie głosowania tajnego lub imiennego (przed lub natychmiast po głosowaniu przez podniesienie rąk) w sytuacji, gdy poprosi o to przynajmniej czterech głosujących delegatów reprezentujących przynajmniej dwóch członków. Taka prośba zgłaszana jest przez podniesienie rąk.

 

5.2.4.2.8.Wynik głosowania poprzez podniesienie rąk lub głosowania imiennego jest stwierdzany i nagrywany przez Sekretarza Generalnego oraz ogłaszany przez przewodniczącego spotkania. 
5.2.4.2.9.Wynik tajnego głosowania jest stwierdzany i nagrywany przez komisję wyborczą składającą się z przynajmniej dwóch członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, oraz ogłaszany przez przewodniczącego spotkania. 
5.2.5. Raport z przebiegu Walnego Zgromadzenia 
5.2.5.1.W ciągu trzech miesięcy od zakończenia Walnego Zgromadzenia, Sekretarz Generalny sporządza pisemny raport na temat przebiegu spotkań Walnego Zgromadzenia, w którym należy zawrzeć harmonogram prac oraz przegłosowane uchwały. Następnie Sekretarz Generalny przesyła po jednym egzemplarzu raportu do każdego z członków IFD. 
5.2.5.2.Raport uznaje się za zatwierdzony, jeśli w terminie czterech tygodni od jego wysłania żaden z pełnoprawnych członków uczestniczących w spotkaniu nie zgłosił żadnych propozycji zmian do raportu. 
5.2.5.3.Jeżeli w wyznaczonym terminie zostaną zgłoszone propozycje zmian, wówczas Prezes decyduje o ostatecznym kształcie raportu, po zapoznaniu się z opinią Sekretarza Generalnego. Ostateczna forma raportu zostaje podpisana przez Prezesa oraz Sekretarza Generalnego. 
5.2.5.4.Sekretarz Generalny wysyła egzemplarz ostatecznej wersji raportu do członków Rady Nadzorczej, a także do członków IFD w ciągu jednego miesiąca od podpisania raportu zgodnie z punktem 5.2.5.3. 
5.3. Zarząd IFD 
5.3.1. Skład Zarządu IFD 
5.3.1.1. Zarząd IFD składa się z następujących członków: 

 1. Prezesa – przewodniczącego Zarządu
 2. Trzech równoprawnych członków Zarządu

Wszyscy czterej członkowie zarządu nadzorują zadania specjalne.

 

5.3.1.2.Członkami Zarządu nie może zostać dwóch lub więcej reprezentantów jednego pełnoprawnego członka IFD. 
5.3.1.3.Zarząd samodzielnie ustala zakres obowiązków członków Zarządu. Pomiędzy członków Zarządu rozdziela się następujące obowiązki:- Marketing

– Szkolenie wprowadzające i dalsze szkolenie zawodowe

– Finanse / Ekonomia / Statystyka

– Technologia

 

5.3.1.4.Niżej wymienione osoby uczestniczą w posiedzeniach Zarządu bez prawa do udziału w głosowaniach:- przewodniczący spotkania członków partnerskich

– Sekretarz Generalny

 

5.3.2. Kadencja Zarządu IFD 
5.3.2.1. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani na okres trzech lat. Kadencja rozpoczyna się wraz z końcem Kongresu, na którym doszło do rozstrzygnięcia wyborów. 
5.3.2.2. Zarząd pozostaje na stanowisku do momentu wyboru nowego Zarządu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Statucie. 
5.3.2.3.Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani ponownie, jednak nie mogą zostać wybrani więcej niż trzy razy (przez całkowity okres dwunastu lat). 
5.3.2.4.Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani na podstawie nominacji nadanej przez rodzimą federację, która jest pełnoprawnym członkiem IFD. 
5.3.2.5. Jeżeli Prezes opuści swoje stanowisko przed upływem kadencji, członkowie Zarządu tymczasowo przejmą jego obowiązki. Członkowie Zarządu pozostający na stanowiskach wybierają tymczasowego Prezesa Zarządu.Nowe wybory na Prezesa Zarządu odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5.3.2.6.Jeżeli członek Zarządu opuści swoje stanowisko przed upływem kadencji, wówczas wybory uzupełniające odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5.3.3. Zadania Zarządu 
5.3.3.1.Prezes reprezentuje interesy IFD i utrzymuje kontakty z dyrektorami innych międzynarodowych organizacji, w szczególności z branży rzemieślniczej. 
5.3.3.2. W innych sytuacjach, IFD jest reprezentowana razem przez Prezesa i Sekretarza Generalnego lub przez dwóch członków Zarządu. 
5.3.3.3.Zarząd wyznacza Walnemu Zgromadzeniu kandydata na Sekretarza Generalnego. 
5.3.3.4. Zarząd:- wprowadza w życie uchwały przegłosowane przez Walne Zgromadzenie,

– decyduje o przyjęciu członków partnerskich i pracowników naukowych,

– decyduje o współpracy z innymi organizacjami, spółkami lub firmami i aktywnymi przedsięwzięciami handlowymi,

– może ustanowić i kontrolować niezależne, aktywne handlowo firmy lub stowarzyszenia IFD, za zgodą Walnego Zgromadzenia,

– reprezentuje IFD przed innymi organizacjami, spółkami lub firmami i aktywnymi przedsięwzięciami handlowymi. Zarząd jest organem nadzorującym w firmach należących do IFD,

– na propozycję Sekretarza Generalnego, Zarząd rekomenduje potrzebne zamiany w budżecie, podyktowane zapisami Rozporządzenia Finansowego

– na propozycję Sekretarza Generalnego, Zarząd decyduje o budżecie obejmującym indywidualne obszary działalności i jest współodpowiedzialny za całkowite kwoty umieszczone w budżecie,

– reprezentuje interesy IFD na spotkaniach z innymi organizacjami międzynarodowymi, na konferencjach i innych podobnych wydarzeniach; Zarząd może wyznaczyć Sekretarza Generalnego lub, w razie potrzeby, inną odpowiednią osobę, do reprezentowania Zarządu,

– decyduje o obszarze i zakresie prac badawczych i analiz związanych z programem działalności opracowanym przez Walne Zgromadzenie.

 

5.3.3.5. Prezes zwołuje spotkania Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia Zarządu. Przewodniczy tym spotkaniom w sytuacjach przewidzianych przez niniejszy Status. W sytuacji, gdy Prezes jest niezdolny do wypełnienia swoich obowiązków, na co żaden dowód nie musi być dostarczony, spotkaniu przewodzi wewnętrznie wybrany członek Zarządu. Podejmuje on działania i decyzje zgodnie z uprawnieniami nadanymi mu przez niniejszy Statut. 
5.3.3.6.Każdy członek Zarządu jest odpowiedzialny za jeden obszar działalności. 
5.3.3.7.Wszyscy członkowie Zarządu są współodpowiedzialni za ogólny budżet. 
5.3.3.8.Ze względu na różnorodność zagadnień technicznych oraz zadań, dział Technologii wymaga specjalnej koordynacji. Wobec tego, zostanie utworzona grupa koordynująca, która będzie odpowiadać przed odpowiednim członkiem Zarządu. Dla tej grupy opracowane zostaną oddzielne procedury. Przewiduje się również utworzenie wyspecjalizowanych Komisji Technicznych. W chwili obecnej istnieją trzy Komisje wymienione poniżej:- Komisja do spraw dachów dwuspadowych (pokrycia dachów, łącznie z metalem),

– Komisja do spraw dachów płaskich i izolacji wodochronnej,

– Komisja do spraw fasad / okładzin ścian zewnętrznych.

 

5.3.3.9.Każdy członek Zarządu:- Może wyznaczyć grupę roboczą każdego rodzaju do zbadania spraw związanych z zakresem jego obowiązków. Członek Zarządu ustala zakres wykonywanej pracy, a także sposób jej przeprowadzenia przez wyznaczoną grupę,

– może ustalić stopień pilności oraz listę priorytetów, a także czas, miejsce i przedmiot konsultacji IFD zorganizowanych w związku z pełnionymi przez siebie obowiązkami, w oparciu o

 • Raport Sekretarza Generalnego dotyczący wcześniejszych konsultacji, w szczególności z przewodniczącym Komisji i grupami roboczymi związanymi z innymi grupami roboczymi ad-hoc wypełniającymi zadania specjalne,
 • Lub według własnego uznania.

 

5.3.3.10.Każdy członek Zarządu ma prawo do wzięcia udziału w obradach Komisji, grup roboczych i innych grup roboczych ad hoc wypełniających zadania specjalne. Członek Zarządu bierze udział w tych spotkaniach w roli doradcy. 
5.3.4. Wybory do Zarządu 
5.3.4.1. Wybory do Zarządu odbywają się w trakcie Walnego Zgromadzenia. Wybory Prezesa odbywają się jako pierwsze, a następnie przechodzi się do wyboru pozostałych członków Zarządu. 
5.3.4.2.Każdy, kto pragnie złożyć aplikację na jedno ze stanowisk w Zarządzie, musi sprawować urząd honorowy jako reprezentant jednego z członków pełnoprawnych IFD lub przynajmniej pełnić funkcję delegata. 
5.3.4.3.Członkowie Zarządu pozostają delegatami pełnoprawnych członków IFD na czas sprawowania swojej funkcji w Zarządzie. W wyjątkowych sytuacjach decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie. 
5.3.4.4.Wybór kandydata do Zarządu odbywa się po uzyskaniu większości głosów: połowa plus jeden z głosów oddanych przez członków biorących udział w głosowaniu lub będących reprezentowanych na głosowaniu w trakcie Walnego Zgromadzenia. Osób nieobecnych nie bierze się pod uwagę. 
5.3.4.5.Jeżeli na dane stanowisko jest więcej niż dwóch kandydatów i żaden z nich nie uzyska wymaganej większości głosów, kandydat z najniższą liczbą głosów odpada z głosowania. Odbywa się kolejne głosowanie powtarzane do skutku – aż jeden z kandydatów uzyska wymaganą większość głosów. 
5.3.5. Posiedzenia Zarządu
5.3.5.1. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu zgodnie z wymogami. 
5.3.5.2.Czas i miejsce posiedzenia zostaną uzgodnione po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji. W innym wypadku, członkowie Zarządu zostaną poinformowani w imieniu Prezesa przez Sekretarza Generalnego nie później niż trzy tygodnie przed posiedzeniem. 
5.3.5.3.Porządek posiedzenia przygotowywany jest wspólnie przez Prezesa i Sekretarza Generalnego. Porządek posiedzenia oraz inne dokumenty istotne dla spotkania powinny być ogólnodostępne dla wszystkich członków Zarządu jeden tydzień przed posiedzeniem. 
5.3.5.4.Prezes IFD przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 
5.3.5.5.Prezes ma prawo do zaproszenia reprezentantów międzynarodowych organizacji, instytucji i władz pracujących wspólnie z IFD, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zarządu.Prezes ma również prawo zaprosić na posiedzenie Zarządu dowolną osobę, która może wesprzeć rozmowy prowadzone podczas posiedzenia.

 

5.3.5.6.Zarząd uzyskuje quorum w sytuacji, gdy obecna jest ponad połowa członków Zarządu mających prawo do głosowania. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu. Nie dopuszcza się przekazywania głosów. 
5.3.5.7.W ciągu trzech tygodni od posiedzenia, Sekretarz Generalny przygotowuje protokół ze spotkania Zarządu, z podkreśleniem toku dyskusji i przegłosowanych uchwał, a następnie przesyła po jednym egzemplarzu każdemu z członków Zarządu. 
5.3.5.8.Raport uznaje się za zatwierdzony, jeśli w terminie trzech tygodni od jego wysłania żaden z pełnoprawnych członków uczestniczących w spotkaniu nie zgłosił żadnych propozycji zmian do raportu. Raport zostaje podpisany przez Prezesa oraz Sekretarza Generalnego i przesłany do wszystkich członków Zarządu. 
5.3.5.9. Jeżeli w wyznaczonym terminie zostaną zgłoszone propozycje zmian, wówczas Prezes decyduje o ostatecznym kształcie raportu, po zapoznaniu się z opinią Sekretarza Generalnego. Ostateczna forma raportu zostaje podpisana przez Prezesa oraz Sekretarza Generalnego i przesłana do wszystkich członków Zarządu. 
5.3.5.10. Zarówno wstępna, jak i ostateczna wersja raportu zostanie sporządzona w dwóch oficjalnych językach, o ile Zarząd nie zdecyduje o zrezygnowaniu z jednej wersji językowej. 
5.4. Komitet Sterujący 
5.4.1.Komitet sterujący to posiedzenie reprezentantów wszystkich pełnoprawnych członków oraz członków partnerskich IFD. 
5.4.2.Posiedzenia komitetu sterującego odbywają się wczesnym latem każdego roku, pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. 
5.4.3.Posiedzenia komitetu sterującego mają na celu udzielanie informacji obecnym członkom, wsparcie konsultacji pomiędzy członkami i przygotowanie Walnego Zgromadzenia. 
5.4.4. Członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniach komitetu sterującego. 
5.4.5. Prezes IFD, lub – w razie jego nieobecności – zastępca Prezesa IFD przewodniczy posiedzeniom komitetu sterującego. 
5.4.6.Komitet sterujący składa się z delegatów wyznaczonych przez członków pełnoprawnych oraz członków partnerskich. 
5.4.7. Byli Prezesi IFD oraz członkowie Zarządu IFD mogą brać udział posiedzeniach komitetu sterującego. 
5.4.8.Każdy członek powinien wyznaczyć przynajmniej jednego delegata, w przypadku członków pełnoprawnych, jeśli to możliwe, prezesa; niemniej, zaleca się wyznaczenie dwóch delegatów. 
5.5. Spotkanie wewnętrzne członków pełnoprawnych 
5.5.1.Przed posiedzeniem komitetu sterującego, może odbyć się spotkanie wewnętrzne reprezentantów pełnoprawnych członków IFD. 
5.5.2.Takie spotkanie może służyć jako przygotowania i konsultacje dotyczące spraw znajdujących się w zakresie obowiązków pełnoprawnych członków IFD. Spotkania pełnoprawnych członków mają na celu udzielanie informacji obecnym członkom, wsparcie konsultacji pomiędzy członkami i przygotowanie Walnego Zgromadzenia, łącznie z – na przykład – konsultacjami dotyczącymi kandydatów na stanowiska IFD. 
5.3.3.W trakcie takich spotkań nie można głosować nad żadnymi uchwałami. 
5.6. Komitet Partnerski
5.6.1. Komitet partnerski to posiedzenie wszystkich delegatów członków partnerskich IFD. 
5.6.2. Posiedzenia komitetu partnerskiego odbywają się wczesnym latem każdego roku, pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia, oraz – jeśli to możliwe – w połączeniu z posiedzeniami komitetu sterującego. 
5.6.3.Posiedzenia komitetu partnerskiego mają na celu udzielanie informacji obecnym członkom, wsparcie konsultacji pomiędzy członkami i przygotowanie Walnego Zgromadzenia, łącznie z – na przykład – konsultacjami dotyczącymi kandydatów na stanowiska IFD. 
5.6.4. Członkowie Zarządu oraz Sekretarz Generalny mogą brać udział w posiedzeniach komitetu partnerskiego w roli doradców. 
5.6.5.Sesji komitetu partnerskiego przewodzi delegat członka partnerskiego, wybrany przez członka partnerskiego, lub – w przypadku jego nieobecności – jego zastępca. 
5.6.6.Przewodniczącym posiedzenia komitetu partnerskiego jest doradczy członek Zarządu IFD (bez prawa do głosowania). 
5.6.7.Posiedzenie komitetu partnerskiego zbiera delegatów nominowanych przez odpowiednich członków partnerskich. 
5.6.8Każdy członek partnerski wyznaczyć przynajmniej jednego delegata – w razie możliwości, członka zarządu swojej firmy. Zaleca się wyznaczenie przynajmniej dwóch delegatów.
5.7. Komisje 
5.7.1. Zadania, powołanie i rozwiązanie Komisji 
5.7.1.1.Utworzenie komisji może dotyczyć każdego obszaru obowiązków Zarządu IFD.Członek Zarządu jest odpowiedzialny za precyzyjne ustalenie zadań komisji. Członek Zarządu finansuje prace komisji z własnego budżetu.

 

5.7.1.2. Komisje są powoływane i rozwiązywane przez Walne Zgromadzenie, na wniosek odpowiedniego członka Zarządu. 
5.7.2. Skład Komisji 
5.7.2.1. Każdy członek IFD może wyznaczyć delegatów na spotkania i sesje komisji. Delegaci, na czas objęcia swojego stanowiska, pozostają delegatami członków. W wyjątkowych sytuacjach decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie. 
5.7.2.2.Dopuszcza się obecność obserwatorów na sesjach i spotkaniach komisji w roli doradców i po uprzednim wyrażeniu zgody przez komisję. 
5.7.2.3.Przewodniczący komisji, którym zazwyczaj jest odpowiedni członek Zarządu odpowiedzialny za komisję, przewodzi spotkaniom komisji. W sytuacji, gdy kilka komisji zajmuje się tym samym obszarem zadań, lub w przypadku nieobecności członka Zarządu, lub zgodnie z porozumieniem Walnego Zgromadzenia, szef komisji, wybierany przez komisję, może pełnić funkcję przewodniczącego komisji. 
5.7.2.4.Każdy wyznaczony członek komisji może zostać wybrany na szefa komisji. Przewodniczący komisji jest wybierany przez stosowną komisję na okres trzech lat. Tak samo jest w przypadku zastępcy przewodniczącego komisji. 
5.7.2.5.Delegaci pełnoprawnych członków mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w komisji. Odpowiednie procedury znajdują się w Tabeli Wynagrodzeń Komisji. 
5.7.3. Posiedzenia komisji 
5.7.3.1.Posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem, jednak należy je zaplanować na tyle wcześnie, aby zdążyć z napisaniem raportu i przedstawieniem go w trakcie Walnego Zgromadzenia. Czas przygotowań nie powinien przekraczać jednego miesiąca. 
5.7.3.2.Posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego komisji lub Sekretarza Generalnego na wniosek przewodniczącego komisji. 
5.7.3.3.Osoba pisząca protokół prezentuje pisemny raport dotyczący wyników posiedzenia komisji. Prezentacja następuje w trakcie Walnego Zgromadzenia przed wszystkimi członkami IFD, z uwzględnieniem – jeśli to możliwe – aktualnego statusu. Autor raportu przedstawia również ustną prezentację dotyczącą prac komisji. Prezentacja ustna ma miejsce na konferencji będącej częścią kongresu IFD. 
§ 6Sekretarz Generalny

 

6.1. Powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego 
6.1.1.Sekretarz Generalny jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu. Powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego jest wspólnym obowiązkiem wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. Sekretarza Generalnego powołuje się na czas nieokreślony. 
6.1.2. W sytuacji, gdy stanowisko Sekretarza Generalnego zostaje zwolnione, lub gdy Sekretarz Generalny jest permanentnie niezdolny do pełnienia swoich obowiązków, prezes IFD, po konsultacji z innymi członkami Zarządu, wyznacza tymczasowego Sekretarza Generalnego, który pozostaje na stanowisko do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia. O swojej decyzji Prezes niezwłocznie informuje na piśmie członków IFD. 
6.2. Zadania Sekretarza Generalnego  
6.2.1. Sekretarz Generalny zajmuje się wdrożeniem uchwał przegłosowanych przez organy IFD. Niezwłocznie informuje Zarząd o problemach związanych z działalnością IFD lub Sekretariatu Generalnego. 
6.2.2.Sekretarz Generalny realizuje zadania wyznaczone mu przez Walne Zgromadzenie i Zarząd. Sekretarz Generalny składa raport przed organami IFD, informujący o przebiegu prac wyznaczonych mu przez te organy. 
6.2.3.Za zgodą Zarządu, Sekretarz Generalny może sprawować funkcję Dyrektora Zarządzającego w aktywnych handlowo firmach i spółdzielniach IFD. 
6.2.4.Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za organizację i przebieg spotkań i sesji statutowych organów zarządzających, a także za organizację i przebieg sesji oraz sympozjów technicznych komisji oraz grup roboczych ad hoc wypełniających zadania specjalne. 
6.2.5.Sekretarz Generalny zajmuje się codziennymi sprawami wynikającymi z prac Zarządu IFD. 
6.2.6. Sekretarz Generalny pełni funkcję skarbnika i jest odpowiedzialny za: 

 1. Prezentację wstępnej wersji rocznego budżetu przed Zarządem, zgodnie z Rozporządzeniem Finansowym;
 2. Prowadzenie rejestru składek członkowskich i pilnowanie, by były opłacane;
 3. Kontrolę funduszy IFD – Sekretarz Generalny pełni funkcję administratora;
 4. Pod koniec roku obrotowego, a także regularnie w ciągu roku, Sekretarz Generalny dostarcza Zarządowi listę przychodów i wydatków IFD, razem z rocznym raportem finansowym;
 5. Podczas regularnych spotkań Walnego Zgromadzenia, Sekretarz Generalny prezentuje raport przedstawiający sytuację finansową IFD od momentu ostatniego Walnego Zgromadzenia.

 

6.2.7.Sekretarz Generalny pełni wszystkie funkcje wynikające ze Statutu IFD lub wynikające z jego obowiązków dyrektora Sekretariatu Generalnego. 
6.2.8.W celu wypełnienia swoich obowiązków, Sekretarz Generalny ma prawo zatrudniać pracowników, pod warunkiem, że pozwala na to budżet. 
6.2.9.Na wniosek Sekretarza Generalnego, Zarząd może powołać zastępcę Sekretarza. 
6.2.10.Na wniosek Sekretarza Generalnego, Zarząd może powołać sekretarzy do zadań specjalnych (technologia, szkolenie zawodowe). 
§ 7Poprawki do Statutu

 

7.1.Propozycje zmian w Statucie muszą zostać przedstawione do oceny Zarządu przed zaprezentowaniem ich na Walnym Zgromadzeniu. Propozycje muszą zostać sporządzone na piśmie i dostarczone do Sekretarza Generalnego nie później niż trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem. 
7.2. Treść propozycji poprawki do Statutu zaakceptowanej przez Zarząd zostaje przekazana przez Sekretarza Generalnego w trakcie Walnego Zgromadzenia, w odpowiednim czasie. 
7.3. W sytuacji, gdy Zarząd sprzeciwi się proponowanej poprawce, Sekretarz Generalny informuje o tym autora propozycji. Wówczas, autor propozycji może poprosić o przedstawienie jego propozycji przed Walnym Zgromadzeniem i w niezmienionej formie i o umieszczenie dyskusji nad jego propozycją w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Ponowna propozycja musi zostać dostarczona do Sekretarza Generalnego na piśmie, nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. 
7.4.Uchwały dotyczące poprawek do Statutu IFD wymagają większości dwóch trzecich głosów członków pełnoprawnych obecnych w trakcie głosowania. 
§ 8Rozwiązanie IFD

 

8.1. Rozwiązanie IFD może nastąpić wyłącznie na skutek uchwały przegłosowanej przez pełnoprawnych członków w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
8.2.Wyłącznie pełnoprawni członkowie IFD są uprawnieni do przegłosowania uchwały inicjującej procedurę likwidacji na skutek rozwiązania IFD. 
8.3. Wszystkie uchwały dotyczące rozwiązania lub likwidacji wymagają większości trzech czwartych głosów członków pełnoprawnych obecnych w trakcie głosowania. 
§ 9Postanowienia końcowe

 

9.1. Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie dnia 21 listopada 2014 roku w Bukareszcie i wchodzi w życie tego samego dnia. 
9.2. Niniejszym uchwalony Statut zastępuje wcześniej obowiązujący Statut. W razie wątpliwości, niemiecka wersja Statutu będzie rozstrzygająca. Statut został sporządzony w dwóch oficjalnych językach: niemieckim i angielskim. 
Data sporządzenia: 10.10.2014Detlef Stauch

 

 

Satzung

Statutes

Statut

in der Fassung der Beschlussfassung vom 21. November 2014

I F D

Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks

International Federation for the Roofing Trade

Międzynarodowa Federacja Dekarzy


 

  Regulacja Strona
1   Nazwa, terminologia i języki oficjalne 03
2   Cele 03
3   Działalność 04
4   Członkostwo w IFD 04
  4.1. Rodzaje członkostwa 04
  4.2. Przyjęcie członków 06
  4.3. Zakończenie członkostwa i ponowne przyjęcie 06
  4.4. Zbieranie funduszy IFD 07
5   Organy zarządzające IFD 07
  5.1. Organy zarządzające i pozostałe organy IFD 07
  5.2. Walne zgromadzenie 08
  5.2.1. Skład walnego zgromadzenia 08
  5.2.2. Zadania walnego zgromadzenia 08
  5.2.3. Zwoływanie, organizowanie i przebieg walnego zgromadzenia 10
  5.2.4. Prawo głosu, quorum i głosowanie 10
  5.2.4.1. Prawo głosu i quorum 10
  5.2.4.2. Głosowania 11
  5.2.5. Raport z przebiegu Walnego Zgromadzenia 12
  5.3. Zarząd IFD 12
  5.3.1. Skład Zarządu IFD 12
  5.3.2. Kadencja Zarządu IFD 13
  5.3..3. Zadania Zarządu IFD 13
  5.3.4. Wybory do Zarządu IFD 15
  5.3.5. Posiedzenia Zarządu 15
  5.4. Komitet Sterujący 16
  5.5. Spotkanie wewnętrzne członków pełnoprawnych 17
  5.6. Komitet Partnerski 17
  5.7. Komisje 18
  5.7.1. Zadania, powołanie i rozwiązanie Komisji 18
  5.7.2. Skład Komisji 18
  5.7.3. Posiedzenia Komisji 19
6   Sekretarz Generalny 19
  6.1. Powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego 19
  6.2. Zadania Sekretarza Generalnego 19
7   Poprawki do Statutu 20
8   Rozwiązanie IFD 21
9   Postanowienia końcowe 21

 

 

 

Paragraf 1Nazwa, terminologia i języki oficjalne
1.1.Pod nazwąInternationale Föderation des

Dachdeckerhandwerks – IFD

 

International Federation for the Roofing Trade – IFD

Międzynarodowa Federacja Dekarzy – IFD

 

członkowie, zgodnie z Paragrafem 5. niniejszego Statutu, tworzą międzynarodową organizację o zasięgu globalnym. Działalność organizacji będzie prowadzona w sposób, który nie nakłada żadnych ograniczeń na niezależność stowarzyszonych członków w ich własnym kraju. IFD jest zakładem rzemieślniczym działającym w branży dekarskiej.

 

1.2.Nazwa „rzemiosło dekarskie” oznacza członków, których działalność obejmuje dekarstwo i/lub zakładanie izolacji wodochronnej/uszczelnianie konstrukcji i/lub okładziny ścian zewnętrznych/konstrukcja fasad lub przegród zewnętrznych całego budynku. Działalność członków może również obejmować każdą działalność technicznie lub handlowo związaną z wyżej wymienionymi. 
1.3. IFD to spółka osób fizycznych oraz osób prawnych założona zgodnie z niemieckim prawem, która została/zostanie zarejestrowana w stosownym rejestrze spółek przy kompetentnym sądzie krajowym. 
1.4.Główna siedziba IFD znajduje się w mieście Marburg/Niemcy. 
1.5.Oficjalnymi językami w pracy IFD są niemiecki i angielski. 
Paragraf 2Cele 
2.1.Międzynarodowa Federacja Dekarzy ustala następujące cele: 

 1. by służyć jako pośrednik pomiędzy jej członkami,

 

 1. by prowadzić badania we wspólnym interesie handlowym, zdobyć wgląd i wiedzę, która posłuży z korzyścią dla każdego członka spółki,

 

 1. by na poziomie międzynarodowym reprezentować i wspierać wspólny interes ekonomiczny, biznesowy, techniczny, społeczny, kulturowy i każdy profesjonalny interes każdego członka zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Paragrafie 5.

 

2.2.Wyżej wymienione cele będą szczegółowo realizowane poprzez działalność opisaną w Paragrafie 3. 
Paragraf 3Działalność 
3.1. IFD odpowiada za wymianę istotnych informacji handlowych i za wyrażanie opinii na tematy związane ze wspólnym interesem. 
3.2. IFD zajmuje się organizacją międzynarodowych sympozjów i konferencji, a także – w związku z tymi wydarzeniami, jeśli jest taka możliwość – organizacją konkursów dla młodych dekarzy („mistrzostwa świata”) przeprowadzanych zgodnie ze stworzonym przez siebie regulaminem. W tym kontekście, termin „dekarz” odwołuje się do pracowników zatrudnionych w rzemiośle dekarskim. IFD może zlecić lub zrezygnować organizacji wyżej wymienionych wydarzeń. 
3.3.IFD wspiera młodych dekarzy, w szczególności ich rozwój i szkolenie zawodowe. 
3.4.IFD jest zaangażowana w przygotowywanie standardów i wskazówek technicznych do zatwierdzenia technicznego na poziomie europejskim i światowym. Przykłady obejmują CEN, EOTA, a także inne regulacje i postanowienia związane z rzemiosłem dekarskim.
3.5.IFD podejmuje i promuje działania związane z projektami badawczymi i badaniami nad profilami zawodowymi obejmującymi rzemiosło dekarskie. 
3.6. IFD wspiera rozwój obszarów związanych z badaniami i technologią, a także z konstrukcją i technologią rzemiosła dekarskiego. 
3.7. IFD publikuje i rozpowszechnia literaturę branżową związaną ze swoją działalnością, a także tworzy własne rekomendacje i wskazówki oraz ulotki informacyjne skierowane do członków i współpracowników z branży dekarskiej. IFD może zlecać lub zrezygnować z działań związanych z publikacją i rozpowszechnianiem. 
3.8. IFD współpracuje z innymi międzynarodowymi organizacjami, w szczególności z innymi organizacjami handlowymi, w celu poprawy społecznej i ekonomicznej sytuacji w branży dekarskiej, w ramach społecznej gospodarki rynkowej. 
3.9. IFD może być członkiem innych organizacji, spółek i firm i aktywnie prowadzić przedsięwzięcia handlowe. 
Paragraf 4Członkostwo w IFD 
4.1. Rodzaje członkostwa: 
W ramach IFD istnieją następujące rodzaje członkostwa:

 1. Pełnoprawni członkowie,

 

 1. Członkowie zaproszeni,

 

 1. Partnerzy Współpracujący,

 

 1. Członkowie partnerscy,

 

 1. Pracownicy naukowi.

 

 

 1. Pełnoprawni członkowie

 

Za pełnoprawnych członków uważa się krajowe organizacje reprezentujące branżę dekarską, założone w swoim kraju zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W sytuacji, gdy w jednym kraju istnieje więcej niż jedna taka organizacja, kilka z nich może być przyjętych jako członek pełnoprawny.

 

W sytuacji, gdy w danym kraju nie istnieje krajowa organizacja reprezentującą rzemiosło dekarskie, lub gdy taka organizacja nie jest pełnoprawnym członkiem IFD, regionalne spółki/federacje (federacje częściowe) mogą zostać przyjęte jako członek pełnoprawny.

 

W sytuacji, gdy organizacja krajowa jest pełnoprawnym członkiem IFD, pozostałe organizacje pochodzące z tego samego kraju mogą nie zostać przyjęte jako pełnoprawny członek IFD, zgodnie z wolą wyrażoną przez aktualnego pełnoprawnego członka.

 

 1. Członkowie zaproszeni

 

Za członków zaproszonych uważa się krajowe organizacje reprezentujące branżę dekarską, które wystosowały prośbę o dołączenie do IFD i opłaciły mniejszą składkę członkowską. Członkowie zaproszeni mają obowiązek, by w ciągu dwóch lat podjąć decyzję, czy chcą zostać pełnoprawnym członkiem od momentu rozpoczęcia trzeciego roku członkostwa w IFD.

 

W sytuacji, gdy w jednym kraju istnieje więcej niż jedna taka organizacja, kilka z nich może być przyjętych jako członek zaproszony.

 

W sytuacji, gdy w danym kraju nie istnieje krajowa organizacja reprezentującą rzemiosło dekarskie, lub gdy taka organizacja nie jest zaproszonym członkiem IFD, regionalne spółki/federacje (federacje częściowe) mogą zostać przyjęte jako członek zaproszony.

 

W sytuacji, gdy organizacja krajowa jest zaproszonym członkiem IFD, pozostałe organizacje pochodzące z tego samego kraju mogą nie zostać przyjęte jako członek zaproszony IFD, zgodnie z wolą wyrażoną przez aktualnego członka zaproszonego.

 

 1. Partnerzy Współpracujący

 

Za partnerów współpracujących uważa się krajowe lub regionalne organizacje reprezentujące branżę dekarską, które nie są pełnoprawnym lub zaproszonym członkiem IFD, lub krajowe i międzynarodowe spółki producentów i przedsiębiorstw związanych z rzemiosłem dekarskim.

 1. Członkowie Partnerscy

 

Za członków partnerskich uważa się producentów, przedsiębiorców i partnerów handlowych branży dekarskiej, a także firmy dostarczające towary i usługi dla wykonawców reprezentujących branżę dekarską.

 

 1. Pracownicy naukowi

 

Za pracowników naukowych uważa się uniwersytety, departamenty, instytucje, profesorów i organizacje badawcze oraz jednostki zajmujące się pracą badawczą związaną z budową dachów i dekarstwem oraz z powiązanymi technologiami.

 

4.2. Przyjęcie członków 
4.2.1.Walne Zgromadzenie decyduje o przyjęciu pełnoprawnych członków, członków zaproszonych oraz partnerów współpracujących do Międzynarodowej Federacji Dekarzy. W razie potrzeby, członkowie mogą zostać przyjęci po przeprowadzeniu procedury pisemnej. 
4.2.2. Zarząd IFD decyduje o przyjęciu członków partnerskich i pracowników naukowych do Międzynarodowej Federacji Dekarzy. 
4.2.3.Wszyscy potencjalni członkowie zainteresowani dołączeniem do IFD, muszą złożyć pisemną aplikację do Sekretariatu Generalnego IFD. 
4.2.4.Aplikacja musi zawierać zapewnienie, że podmiot aplikujący dostosuje się do Statutu IFD. 
4.3. Zakończenie członkostwa i ponowne przyjęcie 
4.3.1.Członkowie mogą wystąpić z prośbą o anulowanie członkostwa wraz z końcem roku, wysyłając powiadomienie na trzy miesiące wcześniej, w formie listu poleconego, na adres Sekretariatu Generalnego. 
4.3.2. Każdy członek jest posiadaczem płaconych przez siebie składek za aktualny i poprzedni rok, po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, członek nie ma prawa głosu 
4.3.3.Członek, który przez dwa lata nie opłaca składek członkowskich IFD, otrzyma pisemne powiadomienie z Sekretariatu Generalnego na dwa miesiące przed końcem drugiego nieopłaconego roku kalendarzowego; w innym przypadku, Zarząd może uruchomić procedurę wykluczenia z federacji na kolejny rok. 
4.3.4. Walne Zgromadzenie może również uchwalić decyzję o wyłączeniu członka z federacji, w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione do tego powody (na przykład: nieopłacanie składek członkowskich, naruszenie statutu, przedłużający się okres nieaktywności).4.3.5.

Nieopłacone kwoty nie podlegają anulowaniu i obowiązują nawet po anulowaniu członkostwa. Wszelkie koszty związane z egzekucją składek ponosi członek.

 

4.3.6.Członek, który zrezygnował z członkostwa i następnie zaaplikował o ponowne przyjęcie, jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi Generalnemu uzasadnione powody przedłożenia takiej aplikacji. Zarząd IFD rozpatrzy aplikację, a ostateczna decyzja o ponownym przyjęciu zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie. 
4.3.7.Aplikacja o ponowne przyjęcie nie będzie rozpatrzona do momentu, aż strona aplikująca nie ureguluje wszystkich zaległych opłat, lub do czasu, aż Zarząd IFD podejmie inną decyzję dotyczącą kwoty do opłacenia przez członka, która została zaakceptowana przez stronę aplikującą. Ponadto, kryteria zamieszczone w Paragrafach 1-3, a także w Paragrafie 5 niniejszego Statutu obowiązują tak, jak w przypadku nowej aplikacji. 
4.4. Zbieranie funduszy IFD 
4.4.1.Środki na finansowanie działalności IFD pochodzą ze składek członkowskich, a także z innych źródeł wymienionych w Rozporządzeniach Finansowych. 
4.4.2.Decyzje dotyczące rocznych składek członkowskich dla wszystkich członków IFD podejmuje Walne Zgromadzenie. 
4.4.3.Wszyscy członkowie biorą udział w pokrywaniu kosztów działalności IFD, zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Rozporządzeniach Finansowych. 
4.4.4.Składki członkowskie są ustalane na podstawie ustaleń zawartych w Rozporządzeniach Finansowych.
4.4.5. Składki abonamentowe opłacane przez każdego członka są ustalane na każdy rok obrotowy i opłacane w dwóch ratach (na początku każdego półrocza), na podstawie faktur.Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

Paragraf 5Organy zarządzające IFD 
5.1. Organy zarządzające i pozostałe organy IFD                
5.1.1.Za organy zarządzające IFD uważa się:- Walne Zgromadzenie IFD

– Zarząd IFD.

 

5.1.2.Pozostałymi organami IFD są:- Komitet Sterujący

– Komitet Partnerski

– Komisje.

 

5.2. Walne Zgromadzenie 
5.2.1. Skład walnego zgromadzenia 
5.2.1.1. Za Walne Zgromadzenie IFD uważa się posiedzenie wszystkich członków IFD.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem IFD.

 

5.2.1.2. Członkowie Zarządu biorą udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa do głosowania, lecz z prawem do zabrania głosu. 
5.2.1.3. Prezes IFD lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca Prezesa, jest przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. 
5.2.1.4. Walne Zgromadzenie tworzą delegaci wyznaczeni przez członków.Podział głosów w trakcie Walnego Zgromadzenia jest ustalony w Zasadach Głosowania.

 

5.2.1.5. Goście lub inny członkowie mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w charakterze doradczym.
5.2.1.6. Każdy członek zobowiązany jest do wysłania przynajmniej jednego delegata, jednakże zaleca się przynajmniej trzyosobową delegację. 
5.2.1.7. Każdej delegacji może towarzyszyć konsultant techniczny. 
5.2.1.8. Imiona i funkcje delegatów oraz ich konsultantów technicznych muszą zostać zgłoszone do Sekretarza Generalnego nie później niż dwa miesiące przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. 
5.2.1.9. Zarząd IFD może zezwolić na udział obserwatorów i konsultantów w spotkaniach Walnego Zgromadzenia. 
5.2.2. Zadania walnego zgromadzenia 
5.2.2.1.Walne Zgromadzenie IFD ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie założonych celów IFD.Walne Zgromadzenie pełni wszystkie funkcje, z wyjątkiem tych, które zostały przekazane innemu organowi IFD zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie lub na podstawie uchwały przegłosowanej przez pełnoprawnych członków IFD.

 

5.2.2.2.Obowiązki wewnątrz Walnego Zgromadzenia IFD dzielą się na:- Obowiązki członków pełnoprawnych

– Obowiązki członków pełnoprawnych i członków partnerskich.

 

5.2.2.3.Obowiązki członków pełnoprawnych wewnątrz Walnego Zgromadzenia. 
5.2.2.3.1. Członkowie pełnoprawni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za:

 1. Przyjmowanie członków pełnoprawnych, członków zaproszonych i partnerów współpracujących,
 2. Wnoszenie poprawek do Statutu IFD,
 3. Rozwiązanie IFD,
 4. Przyjmowanie uchwały dotyczącej zakończenia działalności na wypadek rozwiązania,
 5. Wybór członków Zarządu. Oznacza to:
 • Wybór Prezesa jako Przewodniczącego Zarządu
 • Wybór trzech członków Zarządu, z których każdy pełni takie same obowiązki.

Każda z powyższych czynności wymaga osobnego głosowania.

 1. Wybór Sekretarza Generalnego na podstawie wniosku Zarządu,
 2. Przyjęcie Rozporządzeń Finansowych i Zasad Głosowania,
 3. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych za cały poprzedni rok, zaprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez Sekretarza Generalnego w imieniu Zarządu, a także rozwiązywanie Zarządu na podstawie wniosku komisji kontrolnej. Komisja kontrolna każdego roku bada administrację finansową, aby upewnić się, że sprawy finansowe prowadzone są w sposób klarowny. Komisja kontrolna przedstawia pisemny raport w tej sprawie.
 4. Wybór członków komisji kontrolnej, składającej się z dwóch osób, na okres trzech lat.

 

5.2.2.4.Obowiązki członków pełnoprawnych i członków partnerskich wchodzących w skład Walnego Zgromadzenia 
5.2.2.4.1.Członkowie pełnoprawni oraz członkowie partnerscy wchodzący w skład Walnego Zgromadzenia IFD są odpowiedzialni za:

 1. Ustalanie obszarów i zakresu działań oraz za spotkania grup badawczych, grup roboczych i innych komisji, których nie obejmują obowiązki Zarządu lub Walnego Zgromadzenia,
 2. Przyjmowanie zasad i regulaminów na Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy organizowanych przez IFD, na konkursy „IFD Awards” i inne działania specjalne, które nie znajdują się w zakresie obowiązków Zarządu lub Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór i nominację członków, łącznie z przewodniczącymi, wchodzących w skład komisji, grup badawczych, grup roboczych, członków jury na czas Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy organizowanych przez IFD, konkursów IFD Awards oraz innych komisji,
 4. Za spotkania grup ad-hoc w celu przygotowania regulacji i zasad dotyczących:
 • Rozporządzeń Finansowych dot. składek członkowskich,
 • Wydatków związanych z podróżami,
 • Wydatków ogólnych,
 • Wynagrodzenia za prace Komisji,
 • A także innych zasad i procedur,

oraz wyboru i nominacji członków grup.

5.2.2.5.Wybory do Zarządu i komisji będą odbywać się w tym samym roku, z wyjątkiem wyborów cząstkowych. 
5.2.3. Zwoływanie, organizowanie i przebieg Walnego Zgromadzenia.
5.2.3.1Prezes IFD, w imieniu Zarządu, raz w roku zwołuje Walne Zgromadzenie. Sekretarz Generalny informuje członków w formie pisemnej o miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia 
5.2.3.2.Wszelkie petycje i prośby dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy wysłać do Sekretariatu Generalnego nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem. Prezes odrzuca wszelkie prośby przedstawione po wyznaczonym terminie. 
5.2.3.3.Prezes IFD zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy prośba o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia została wystosowana w formie listu przez jedną trzecią członków pełnoprawnych lub partnerskich razem. Prośba o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia musi zawierać propozycję porządku obrad, które muszą odbyć się nie później niż dwa miesiące po dostarczeniu prośby. 
5.2.3.4.Regulamin posiedzeń „Organizacja i przebieg spotkań” ustalany jest przez członków pełnoprawnych i członków partnerskich w trakcie Walnego Zgromadzenia i reguluje organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia. 
5.2.4. Prawo głosu, quorum i głosowanie 
5.2.4.1. Prawo głosu i quorum 
5.2.4.1.1.W zależności od obowiązków, tylko pełnoprawni członkowie oraz członkowie partnerscy mogą głosować w sprawach poruszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
5.2.4.1.2.Zasady Głosowania regulują podział głosów. Zasady Głosowania ustalane są przez Walne Zgromadzenie. 
5.2.4.1.3.Sekretarz Generalny informuje każdego pełnoprawnego członka o liczbie głosów, do których członek jest uprawniony, zgodnie z informacją dostępną w Sekretariacie Generalnym, nie później niż miesiąc przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. 
5.2.4.1.4.Wszelkie obiekcje i uwagi dotyczące podziału głosów obliczonego przez Sekretariat Generalny muszą zostać przesłane na piśmie nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Dokument musi zostać przesłany do Sekretarza Generalnego, który w trybie natychmiastowym przesyła uwagi do Zarządu do dalszego rozpatrzenia. 
5.2.4.1.5.Walne Zgromadzenie uzyskuje quorum, jeżeli na początku spotkania, podczas którego ma odbyć się głosowanie, obecni są delegaci w liczbie połowa plus jeden pełnego składu członków pełnoprawnych i członków partnerskich. 
5.2.4.1.6.W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie nie uzyska quorum, Zarząd odnawia i przedłuża zaproszenie na Walne Zgromadzenie, zaplanowane na ten sam dzień, niezależnie od terminów i innych formalności. W tej sytuacji, wszelkie uchwały mogą zostać przegłosowane przez pełnoprawnych członków bez spełnienia kryterium uzyskania quorum. 
5.2.4.2. Głosowania
5.2.4.2.1.Liczba głosów przysługujących każdemu z członków jest ustalana na podstawie Zasad Głosowania i Rozporządzeń Finansowych. Zasady Głosowania i Rozporządzenia Finansowe konstruowane są przez Walne Zgromadzenie. 
5.2.4.2.2.Podczas głosowania, głosy jednego członka podlegają pod zasady głosowania łącznego. 
5.2.4.2.3.Z wyjątkiem uchwał dotyczących poprawek wniesionych do niniejszego Statutu, wyborów członków Zarządu oraz rozwiązania IFD, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje na zasadzie większości głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania w danej sprawie. 
5.2.4.2.4.Członkowie pełnoprawni oraz członkowie partnerscy, którzy nie są w stanie wysłać delegacji na Walne Zgromadzenie, mogą upoważnić delegatów reprezentujących pozostałych pełnoprawnych członków do głosowania w ich imieniu; takie pełnomocnictwo musi być zatwierdzone i zarejestrowane przez Sekretarza Generalnego. Pełnomocnictwo może również zostać przesłane do potwierdzenia do komisji sprawdzającej wyznaczonej przez Prezesa IFD. 
5.2.4.2.5.Członkowie pełnoprawni oraz członkowie partnerscy mogą przekazać swoje głosy innym członkom w trakcie trwania spotkania. Należy jednak wcześniej powiadomić o tym Sekretarza Generalnego. Powiadomienie musi zostać dostarczone na piśmie. 
5.2.4.2.6.Walne Zgromadzenie głosuje poprzez podniesienie rąk, poprzez głosowanie imienne lub głosowanie tajne. 
5.2.4.2.7.Z wyłączeniem sytuacji opisanych poniżej, głosowanie zawsze będzie odbywać się poprzez podniesienie rąk. 

 1. Wybory do Zarządu IFD muszą odbywać się w sposób tajny w przypadku, gdy na jedno miejsce startuje więcej niż jeden kandydat.
 2. Uchwały dotyczące rozwiązania lub procedury zamknięcia/zakończenia działalności wymagają przeprowadzenia głosowania, w którym należy uzyskać większość wynoszącą trzy czwarte głosów członków pełnoprawnych obecnych w trakcie głosowania.
 3. W sytuacji, gdy głosowanie poprzez podniesienie rąk budzi wątpliwości, przewodniczący spotkania może zadecydować o ponownym przeprowadzeniu głosowania, tym razem w formie głosowania tajnego lub imiennego.
 4. Ponadto, głosowanie należy przeprowadzić w formie głosowania tajnego lub imiennego (przed lub natychmiast po głosowaniu przez podniesienie rąk) w sytuacji, gdy poprosi o to przynajmniej czterech głosujących delegatów reprezentujących przynajmniej dwóch członków. Taka prośba zgłaszana jest przez podniesienie rąk.

 

5.2.4.2.8.Wynik głosowania poprzez podniesienie rąk lub głosowania imiennego jest stwierdzany i nagrywany przez Sekretarza Generalnego oraz ogłaszany przez przewodniczącego spotkania. 
5.2.4.2.9.Wynik tajnego głosowania jest stwierdzany i nagrywany przez komisję wyborczą składającą się z przynajmniej dwóch członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, oraz ogłaszany przez przewodniczącego spotkania. 
5.2.5. Raport z przebiegu Walnego Zgromadzenia 
5.2.5.1.W ciągu trzech miesięcy od zakończenia Walnego Zgromadzenia, Sekretarz Generalny sporządza pisemny raport na temat przebiegu spotkań Walnego Zgromadzenia, w którym należy zawrzeć harmonogram prac oraz przegłosowane uchwały. Następnie Sekretarz Generalny przesyła po jednym egzemplarzu raportu do każdego z członków IFD. 
5.2.5.2.Raport uznaje się za zatwierdzony, jeśli w terminie czterech tygodni od jego wysłania żaden z pełnoprawnych członków uczestniczących w spotkaniu nie zgłosił żadnych propozycji zmian do raportu. 
5.2.5.3.Jeżeli w wyznaczonym terminie zostaną zgłoszone propozycje zmian, wówczas Prezes decyduje o ostatecznym kształcie raportu, po zapoznaniu się z opinią Sekretarza Generalnego. Ostateczna forma raportu zostaje podpisana przez Prezesa oraz Sekretarza Generalnego. 
5.2.5.4.Sekretarz Generalny wysyła egzemplarz ostatecznej wersji raportu do członków Rady Nadzorczej, a także do członków IFD w ciągu jednego miesiąca od podpisania raportu zgodnie z punktem 5.2.5.3. 
5.3. Zarząd IFD 
5.3.1. Skład Zarządu IFD 
5.3.1.1. Zarząd IFD składa się z następujących członków: 

 1. Prezesa – przewodniczącego Zarządu
 2. Trzech równoprawnych członków Zarządu

Wszyscy czterej członkowie zarządu nadzorują zadania specjalne.

 

5.3.1.2.Członkami Zarządu nie może zostać dwóch lub więcej reprezentantów jednego pełnoprawnego członka IFD. 
5.3.1.3.Zarząd samodzielnie ustala zakres obowiązków członków Zarządu. Pomiędzy członków Zarządu rozdziela się następujące obowiązki:- Marketing

– Szkolenie wprowadzające i dalsze szkolenie zawodowe

– Finanse / Ekonomia / Statystyka

– Technologia

 

5.3.1.4.Niżej wymienione osoby uczestniczą w posiedzeniach Zarządu bez prawa do udziału w głosowaniach:- przewodniczący spotkania członków partnerskich

– Sekretarz Generalny

 

5.3.2. Kadencja Zarządu IFD 
5.3.2.1. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani na okres trzech lat. Kadencja rozpoczyna się wraz z końcem Kongresu, na którym doszło do rozstrzygnięcia wyborów. 
5.3.2.2. Zarząd pozostaje na stanowisku do momentu wyboru nowego Zarządu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Statucie. 
5.3.2.3.Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani ponownie, jednak nie mogą zostać wybrani więcej niż trzy razy (przez całkowity okres dwunastu lat). 
5.3.2.4.Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani na podstawie nominacji nadanej przez rodzimą federację, która jest pełnoprawnym członkiem IFD. 
5.3.2.5. Jeżeli Prezes opuści swoje stanowisko przed upływem kadencji, członkowie Zarządu tymczasowo przejmą jego obowiązki. Członkowie Zarządu pozostający na stanowiskach wybierają tymczasowego Prezesa Zarządu.Nowe wybory na Prezesa Zarządu odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5.3.2.6.Jeżeli członek Zarządu opuści swoje stanowisko przed upływem kadencji, wówczas wybory uzupełniające odbywają się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5.3.3. Zadania Zarządu 
5.3.3.1.Prezes reprezentuje interesy IFD i utrzymuje kontakty z dyrektorami innych międzynarodowych organizacji, w szczególności z branży rzemieślniczej. 
5.3.3.2. W innych sytuacjach, IFD jest reprezentowana razem przez Prezesa i Sekretarza Generalnego lub przez dwóch członków Zarządu. 
5.3.3.3.Zarząd wyznacza Walnemu Zgromadzeniu kandydata na Sekretarza Generalnego. 
5.3.3.4. Zarząd:- wprowadza w życie uchwały przegłosowane przez Walne Zgromadzenie,

– decyduje o przyjęciu członków partnerskich i pracowników naukowych,

– decyduje o współpracy z innymi organizacjami, spółkami lub firmami i aktywnymi przedsięwzięciami handlowymi,

– może ustanowić i kontrolować niezależne, aktywne handlowo firmy lub stowarzyszenia IFD, za zgodą Walnego Zgromadzenia,

– reprezentuje IFD przed innymi organizacjami, spółkami lub firmami i aktywnymi przedsięwzięciami handlowymi. Zarząd jest organem nadzorującym w firmach należących do IFD,

– na propozycję Sekretarza Generalnego, Zarząd rekomenduje potrzebne zamiany w budżecie, podyktowane zapisami Rozporządzenia Finansowego

– na propozycję Sekretarza Generalnego, Zarząd decyduje o budżecie obejmującym indywidualne obszary działalności i jest współodpowiedzialny za całkowite kwoty umieszczone w budżecie,

– reprezentuje interesy IFD na spotkaniach z innymi organizacjami międzynarodowymi, na konferencjach i innych podobnych wydarzeniach; Zarząd może wyznaczyć Sekretarza Generalnego lub, w razie potrzeby, inną odpowiednią osobę, do reprezentowania Zarządu,

– decyduje o obszarze i zakresie prac badawczych i analiz związanych z programem działalności opracowanym przez Walne Zgromadzenie.

 

5.3.3.5. Prezes zwołuje spotkania Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenia Zarządu. Przewodniczy tym spotkaniom w sytuacjach przewidzianych przez niniejszy Status. W sytuacji, gdy Prezes jest niezdolny do wypełnienia swoich obowiązków, na co żaden dowód nie musi być dostarczony, spotkaniu przewodzi wewnętrznie wybrany członek Zarządu. Podejmuje on działania i decyzje zgodnie z uprawnieniami nadanymi mu przez niniejszy Statut. 
5.3.3.6.Każdy członek Zarządu jest odpowiedzialny za jeden obszar działalności. 
5.3.3.7.Wszyscy członkowie Zarządu są współodpowiedzialni za ogólny budżet. 
5.3.3.8.Ze względu na różnorodność zagadnień technicznych oraz zadań, dział Technologii wymaga specjalnej koordynacji. Wobec tego, zostanie utworzona grupa koordynująca, która będzie odpowiadać przed odpowiednim członkiem Zarządu. Dla tej grupy opracowane zostaną oddzielne procedury. Przewiduje się również utworzenie wyspecjalizowanych Komisji Technicznych. W chwili obecnej istnieją trzy Komisje wymienione poniżej:- Komisja do spraw dachów dwuspadowych (pokrycia dachów, łącznie z metalem),

– Komisja do spraw dachów płaskich i izolacji wodochronnej,

– Komisja do spraw fasad / okładzin ścian zewnętrznych.

 

5.3.3.9.Każdy członek Zarządu:- Może wyznaczyć grupę roboczą każdego rodzaju do zbadania spraw związanych z zakresem jego obowiązków. Członek Zarządu ustala zakres wykonywanej pracy, a także sposób jej przeprowadzenia przez wyznaczoną grupę,

– może ustalić stopień pilności oraz listę priorytetów, a także czas, miejsce i przedmiot konsultacji IFD zorganizowanych w związku z pełnionymi przez siebie obowiązkami, w oparciu o

 • Raport Sekretarza Generalnego dotyczący wcześniejszych konsultacji, w szczególności z przewodniczącym Komisji i grupami roboczymi związanymi z innymi grupami roboczymi ad-hoc wypełniającymi zadania specjalne,
 • Lub według własnego uznania.

 

5.3.3.10.Każdy członek Zarządu ma prawo do wzięcia udziału w obradach Komisji, grup roboczych i innych grup roboczych ad hoc wypełniających zadania specjalne. Członek Zarządu bierze udział w tych spotkaniach w roli doradcy. 
5.3.4. Wybory do Zarządu 
5.3.4.1. Wybory do Zarządu odbywają się w trakcie Walnego Zgromadzenia. Wybory Prezesa odbywają się jako pierwsze, a następnie przechodzi się do wyboru pozostałych członków Zarządu. 
5.3.4.2.Każdy, kto pragnie złożyć aplikację na jedno ze stanowisk w Zarządzie, musi sprawować urząd honorowy jako reprezentant jednego z członków pełnoprawnych IFD lub przynajmniej pełnić funkcję delegata. 
5.3.4.3.Członkowie Zarządu pozostają delegatami pełnoprawnych członków IFD na czas sprawowania swojej funkcji w Zarządzie. W wyjątkowych sytuacjach decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie. 
5.3.4.4.Wybór kandydata do Zarządu odbywa się po uzyskaniu większości głosów: połowa plus jeden z głosów oddanych przez członków biorących udział w głosowaniu lub będących reprezentowanych na głosowaniu w trakcie Walnego Zgromadzenia. Osób nieobecnych nie bierze się pod uwagę. 
5.3.4.5.Jeżeli na dane stanowisko jest więcej niż dwóch kandydatów i żaden z nich nie uzyska wymaganej większości głosów, kandydat z najniższą liczbą głosów odpada z głosowania. Odbywa się kolejne głosowanie powtarzane do skutku – aż jeden z kandydatów uzyska wymaganą większość głosów. 
5.3.5. Posiedzenia Zarządu
5.3.5.1. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu zgodnie z wymogami. 
5.3.5.2.Czas i miejsce posiedzenia zostaną uzgodnione po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji. W innym wypadku, członkowie Zarządu zostaną poinformowani w imieniu Prezesa przez Sekretarza Generalnego nie później niż trzy tygodnie przed posiedzeniem. 
5.3.5.3.Porządek posiedzenia przygotowywany jest wspólnie przez Prezesa i Sekretarza Generalnego. Porządek posiedzenia oraz inne dokumenty istotne dla spotkania powinny być ogólnodostępne dla wszystkich członków Zarządu jeden tydzień przed posiedzeniem. 
5.3.5.4.Prezes IFD przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 
5.3.5.5.Prezes ma prawo do zaproszenia reprezentantów międzynarodowych organizacji, instytucji i władz pracujących wspólnie z IFD, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zarządu.Prezes ma również prawo zaprosić na posiedzenie Zarządu dowolną osobę, która może wesprzeć rozmowy prowadzone podczas posiedzenia.

 

5.3.5.6.Zarząd uzyskuje quorum w sytuacji, gdy obecna jest ponad połowa członków Zarządu mających prawo do głosowania. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu. Nie dopuszcza się przekazywania głosów. 
5.3.5.7.W ciągu trzech tygodni od posiedzenia, Sekretarz Generalny przygotowuje protokół ze spotkania Zarządu, z podkreśleniem toku dyskusji i przegłosowanych uchwał, a następnie przesyła po jednym egzemplarzu każdemu z członków Zarządu. 
5.3.5.8.Raport uznaje się za zatwierdzony, jeśli w terminie trzech tygodni od jego wysłania żaden z pełnoprawnych członków uczestniczących w spotkaniu nie zgłosił żadnych propozycji zmian do raportu. Raport zostaje podpisany przez Prezesa oraz Sekretarza Generalnego i przesłany do wszystkich członków Zarządu. 
5.3.5.9. Jeżeli w wyznaczonym terminie zostaną zgłoszone propozycje zmian, wówczas Prezes decyduje o ostatecznym kształcie raportu, po zapoznaniu się z opinią Sekretarza Generalnego. Ostateczna forma raportu zostaje podpisana przez Prezesa oraz Sekretarza Generalnego i przesłana do wszystkich członków Zarządu. 
5.3.5.10. Zarówno wstępna, jak i ostateczna wersja raportu zostanie sporządzona w dwóch oficjalnych językach, o ile Zarząd nie zdecyduje o zrezygnowaniu z jednej wersji językowej. 
5.4. Komitet Sterujący 
5.4.1.Komitet sterujący to posiedzenie reprezentantów wszystkich pełnoprawnych członków oraz członków partnerskich IFD. 
5.4.2.Posiedzenia komitetu sterującego odbywają się wczesnym latem każdego roku, pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. 
5.4.3.Posiedzenia komitetu sterującego mają na celu udzielanie informacji obecnym członkom, wsparcie konsultacji pomiędzy członkami i przygotowanie Walnego Zgromadzenia. 
5.4.4. Członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniach komitetu sterującego. 
5.4.5. Prezes IFD, lub – w razie jego nieobecności – zastępca Prezesa IFD przewodniczy posiedzeniom komitetu sterującego. 
5.4.6.Komitet sterujący składa się z delegatów wyznaczonych przez członków pełnoprawnych oraz członków partnerskich. 
5.4.7. Byli Prezesi IFD oraz członkowie Zarządu IFD mogą brać udział posiedzeniach komitetu sterującego. 
5.4.8.Każdy członek powinien wyznaczyć przynajmniej jednego delegata, w przypadku członków pełnoprawnych, jeśli to możliwe, prezesa; niemniej, zaleca się wyznaczenie dwóch delegatów. 
5.5. Spotkanie wewnętrzne członków pełnoprawnych 
5.5.1.Przed posiedzeniem komitetu sterującego, może odbyć się spotkanie wewnętrzne reprezentantów pełnoprawnych członków IFD. 
5.5.2.Takie spotkanie może służyć jako przygotowania i konsultacje dotyczące spraw znajdujących się w zakresie obowiązków pełnoprawnych członków IFD. Spotkania pełnoprawnych członków mają na celu udzielanie informacji obecnym członkom, wsparcie konsultacji pomiędzy członkami i przygotowanie Walnego Zgromadzenia, łącznie z – na przykład – konsultacjami dotyczącymi kandydatów na stanowiska IFD. 
5.3.3.W trakcie takich spotkań nie można głosować nad żadnymi uchwałami. 
5.6. Komitet Partnerski
5.6.1. Komitet partnerski to posiedzenie wszystkich delegatów członków partnerskich IFD. 
5.6.2. Posiedzenia komitetu partnerskiego odbywają się wczesnym latem każdego roku, pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia, oraz – jeśli to możliwe – w połączeniu z posiedzeniami komitetu sterującego. 
5.6.3.Posiedzenia komitetu partnerskiego mają na celu udzielanie informacji obecnym członkom, wsparcie konsultacji pomiędzy członkami i przygotowanie Walnego Zgromadzenia, łącznie z – na przykład – konsultacjami dotyczącymi kandydatów na stanowiska IFD. 
5.6.4. Członkowie Zarządu oraz Sekretarz Generalny mogą brać udział w posiedzeniach komitetu partnerskiego w roli doradców. 
5.6.5.Sesji komitetu partnerskiego przewodzi delegat członka partnerskiego, wybrany przez członka partnerskiego, lub – w przypadku jego nieobecności – jego zastępca. 
5.6.6.Przewodniczącym posiedzenia komitetu partnerskiego jest doradczy członek Zarządu IFD (bez prawa do głosowania). 
5.6.7.Posiedzenie komitetu partnerskiego zbiera delegatów nominowanych przez odpowiednich członków partnerskich. 
5.6.8Każdy członek partnerski wyznaczyć przynajmniej jednego delegata – w razie możliwości, członka zarządu swojej firmy. Zaleca się wyznaczenie przynajmniej dwóch delegatów.
5.7. Komisje 
5.7.1. Zadania, powołanie i rozwiązanie Komisji 
5.7.1.1.Utworzenie komisji może dotyczyć każdego obszaru obowiązków Zarządu IFD.Członek Zarządu jest odpowiedzialny za precyzyjne ustalenie zadań komisji. Członek Zarządu finansuje prace komisji z własnego budżetu.

 

5.7.1.2. Komisje są powoływane i rozwiązywane przez Walne Zgromadzenie, na wniosek odpowiedniego członka Zarządu. 
5.7.2. Skład Komisji 
5.7.2.1. Każdy członek IFD może wyznaczyć delegatów na spotkania i sesje komisji. Delegaci, na czas objęcia swojego stanowiska, pozostają delegatami członków. W wyjątkowych sytuacjach decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie. 
5.7.2.2.Dopuszcza się obecność obserwatorów na sesjach i spotkaniach komisji w roli doradców i po uprzednim wyrażeniu zgody przez komisję. 
5.7.2.3.Przewodniczący komisji, którym zazwyczaj jest odpowiedni członek Zarządu odpowiedzialny za komisję, przewodzi spotkaniom komisji. W sytuacji, gdy kilka komisji zajmuje się tym samym obszarem zadań, lub w przypadku nieobecności członka Zarządu, lub zgodnie z porozumieniem Walnego Zgromadzenia, szef komisji, wybierany przez komisję, może pełnić funkcję przewodniczącego komisji. 
5.7.2.4.Każdy wyznaczony członek komisji może zostać wybrany na szefa komisji. Przewodniczący komisji jest wybierany przez stosowną komisję na okres trzech lat. Tak samo jest w przypadku zastępcy przewodniczącego komisji. 
5.7.2.5.Delegaci pełnoprawnych członków mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w komisji. Odpowiednie procedury znajdują się w Tabeli Wynagrodzeń Komisji. 
5.7.3. Posiedzenia komisji 
5.7.3.1.Posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem, jednak należy je zaplanować na tyle wcześnie, aby zdążyć z napisaniem raportu i przedstawieniem go w trakcie Walnego Zgromadzenia. Czas przygotowań nie powinien przekraczać jednego miesiąca. 
5.7.3.2.Posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego komisji lub Sekretarza Generalnego na wniosek przewodniczącego komisji. 
5.7.3.3.Osoba pisząca protokół prezentuje pisemny raport dotyczący wyników posiedzenia komisji. Prezentacja następuje w trakcie Walnego Zgromadzenia przed wszystkimi członkami IFD, z uwzględnieniem – jeśli to możliwe – aktualnego statusu. Autor raportu przedstawia również ustną prezentację dotyczącą prac komisji. Prezentacja ustna ma miejsce na konferencji będącej częścią kongresu IFD. 
 1. Sekretarz Generalny

 

6.1. Powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego 
6.1.1.Sekretarz Generalny jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu. Powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego jest wspólnym obowiązkiem wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. Sekretarza Generalnego powołuje się na czas nieokreślony. 
6.1.2. W sytuacji, gdy stanowisko Sekretarza Generalnego zostaje zwolnione, lub gdy Sekretarz Generalny jest permanentnie niezdolny do pełnienia swoich obowiązków, prezes IFD, po konsultacji z innymi członkami Zarządu, wyznacza tymczasowego Sekretarza Generalnego, który pozostaje na stanowisko do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia. O swojej decyzji Prezes niezwłocznie informuje na piśmie członków IFD. 
6.2. Zadania Sekretarza Generalnego  
6.2.1. Sekretarz Generalny zajmuje się wdrożeniem uchwał przegłosowanych przez organy IFD. Niezwłocznie informuje Zarząd o problemach związanych z działalnością IFD lub Sekretariatu Generalnego. 
6.2.2.Sekretarz Generalny realizuje zadania wyznaczone mu przez Walne Zgromadzenie i Zarząd. Sekretarz Generalny składa raport przed organami IFD, informujący o przebiegu prac wyznaczonych mu przez te organy. 
6.2.3.Za zgodą Zarządu, Sekretarz Generalny może sprawować funkcję Dyrektora Zarządzającego w aktywnych handlowo firmach i spółdzielniach IFD. 
6.2.4.Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za organizację i przebieg spotkań i sesji statutowych organów zarządzających, a także za organizację i przebieg sesji oraz sympozjów technicznych komisji oraz grup roboczych ad hoc wypełniających zadania specjalne. 
6.2.5.Sekretarz Generalny zajmuje się codziennymi sprawami wynikającymi z prac Zarządu IFD. 
6.2.6. Sekretarz Generalny pełni funkcję skarbnika i jest odpowiedzialny za: 

 1. Prezentację wstępnej wersji rocznego budżetu przed Zarządem, zgodnie z Rozporządzeniem Finansowym;
 2. Prowadzenie rejestru składek członkowskich i pilnowanie, by były opłacane;
 3. Kontrolę funduszy IFD – Sekretarz Generalny pełni funkcję administratora;
 4. Pod koniec roku obrotowego, a także regularnie w ciągu roku, Sekretarz Generalny dostarcza Zarządowi listę przychodów i wydatków IFD, razem z rocznym raportem finansowym;
 5. Podczas regularnych spotkań Walnego Zgromadzenia, Sekretarz Generalny prezentuje raport przedstawiający sytuację finansową IFD od momentu ostatniego Walnego Zgromadzenia.

 

6.2.7.Sekretarz Generalny pełni wszystkie funkcje wynikające ze Statutu IFD lub wynikające z jego obowiązków dyrektora Sekretariatu Generalnego. 
6.2.8.W celu wypełnienia swoich obowiązków, Sekretarz Generalny ma prawo zatrudniać pracowników, pod warunkiem, że pozwala na to budżet. 
6.2.9.Na wniosek Sekretarza Generalnego, Zarząd może powołać zastępcę Sekretarza. 
6.2.10.Na wniosek Sekretarza Generalnego, Zarząd może powołać sekretarzy do zadań specjalnych (technologia, szkolenie zawodowe). 
 1. Poprawki do Statutu

 

7.1.Propozycje zmian w Statucie muszą zostać przedstawione do oceny Zarządu przed zaprezentowaniem ich na Walnym Zgromadzeniu. Propozycje muszą zostać sporządzone na piśmie i dostarczone do Sekretarza Generalnego nie później niż trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem. 
7.2. Treść propozycji poprawki do Statutu zaakceptowanej przez Zarząd zostaje przekazana przez Sekretarza Generalnego w trakcie Walnego Zgromadzenia, w odpowiednim czasie. 
7.3. W sytuacji, gdy Zarząd sprzeciwi się proponowanej poprawce, Sekretarz Generalny informuje o tym autora propozycji. Wówczas, autor propozycji może poprosić o przedstawienie jego propozycji przed Walnym Zgromadzeniem i w niezmienionej formie i o umieszczenie dyskusji nad jego propozycją w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Ponowna propozycja musi zostać dostarczona do Sekretarza Generalnego na piśmie, nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. 
7.4.Uchwały dotyczące poprawek do Statutu IFD wymagają większości dwóch trzecich głosów członków pełnoprawnych obecnych w trakcie głosowania. 
 1. Rozwiązanie IFD

 

8.1. Rozwiązanie IFD może nastąpić wyłącznie na skutek uchwały przegłosowanej przez pełnoprawnych członków w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
8.2.Wyłącznie pełnoprawni członkowie IFD są uprawnieni do przegłosowania uchwały inicjującej procedurę likwidacji na skutek rozwiązania IFD. 
8.3. Wszystkie uchwały dotyczące rozwiązania lub likwidacji wymagają większości trzech czwartych głosów członków pełnoprawnych obecnych w trakcie głosowania. 
 1. Postanowienia końcowe

 

9.1. Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie dnia 21 listopada 2014 roku w Bukareszcie i wchodzi w życie tego samego dnia. 
9.2. Niniejszym uchwalony Statut zastępuje wcześniej obowiązujący Statut. W razie wątpliwości, niemiecka wersja Statutu będzie rozstrzygająca. Statut został sporządzony w dwóch oficjalnych językach: niemieckim i angielskim. 
Data sporządzenia: 10.10.2014Detlef Stauch