Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Zrzeszenie Dekarzy

Certyfikacja PSD

ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM DEKARZEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY!

certyfi_copy123Polskie Stowarzyszenie Dekarzy jako instytucja zrzeszająca rzemieślników, fachowców i ekspertów z dziedziny pokryć dachowych, prowadzi aktywną działalność szkoleniową mającą na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych dekarzy.

Stowarzyszenie opracowało program Certyfikacji, stworzony dla członków Stowarzyszenia prowadzących firmy dekarskie, w przypadku pracowników zatrudnionych w firmie dekarskiej, wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające udział w programie. Certyfikat przyznawany będzie firmom, które udokumentują wysoki poziom świadczonych usług i jednocześnie zagwarantują długoterminowe utrzymanie opisywanego poziomu. Certyfikat ważny jest 2 lata, po tym okresie, regionalne komisje techniczne będą weryfikowały standardy prezentowane przez firmy certyfikowane.

Certyfikaty PSD z zakresu wykonawstwa w następujących technologiach:

 • dachówki cementowe i ceramiczne z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • blacha powlekana i blacho-dachówka z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • blachy szlachetne z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • gonty bitumiczne z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • orynnowanie z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • papa termozgrzewalna z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • folie PCV, membrany EPDM z zastosowaniem wszystkich przewidzianych w powyższych technologiach akcesoriów dachowych,
 • stosowanie materiałów termoizolacyjnych w dekarstwie,
 • okna dachowe,
 • świetliki dachowe i klapy dymowe.

Certyfikat może zostać wydany minimalnie w pięciu technologiach.
Firma posiadająca Certyfikat PSD będzie firmą oficjalnie polecaną przez Stowarzyszenie i będą jej udzielane rekomendacje.

Wymagania jakie powinien spełniać właściciel i kadra zatrudniona w firmie dekarskiej ubiegającej się o Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy:

 1. Kwalifikacje zawodowe właściciela (właścicieli) firmy dekarskiej.
  Wymagane jest aby właściciel lub właściciele firmy ubiegającej się o certyfikat posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe związane z budownictwem a zwłaszcza z dekarstwem. Dlatego też powinni posiadać następujące kwalifikacje:
  • mistrz dekarski,
  • mistrz blacharski,
  • technik budowlany o specjalności budownictwo ogólne,
  • inżynier budowlany o specjalności budownictwo lądowe.
 2. Kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych w firmie ubiegającej się o certyfikat.
  Aby świadczyć usługi na odpowiednio wysokim poziomie w firmie ubiegającej się o certyfikat powinni być zatrudnieni fachowcy o wysokich kwalifikacjach zawodowych. I tak aby aplikacja firmy została rozpatrzona pozytywnie w firmie powinno być zatrudnionych co najmniej 3 pracowników na stanowiskach związanych z dekarstwem, w tym:
  • jeden dekarz, czeladnik lub odpowiednio robotnik wykwalifikowany lub mistrz,
  • jeden blacharz, czeladnik lub odpowiednio robotnik wykwalifikowany lub mistrz,
  • jeden pomocnik lub uczeń.
 3. W przypadku większej liczby osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonawstwem pokryć dachowych w firmie ubiegającej się o certyfikat co najmniej 50% pracowników musi posiadać udokumentowane kwalifikacje zawodowe w postaci świadectw czeladniczych (lub odpowiednio tytułów robotnika wykwalifikowanego), świadectw mistrzowskich w zawodach dekarz lub blacharz budowlany lub posiadać średnie wykształcenie budowlane oraz podpisane umowy o pracę. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z dekarstwem muszą posiadać certyfikaty producentów materiałów do pokryć dachowych z technologii w jakiej firma ubiega się o certyfikat (co najmniej po jednym w każdej technologii).

  Właściciel lub właściciele firmy mogą ubiegać się o certyfikat po 6-ciu miesiącach członkostwa w PSD.

Najważniejsze kryteria certyfikacji jakie rozpatrywane będą przez komisje to:

 1. Rejestracja działalności gospodarczej w zakresie dekarstwa.
 2. Uregulowanie zobowiązań wobec urzędów państwowych i Stowarzyszenia.
 3. Kwalifikacje pracowników i osób zarządzających firmą.
 4. Organizacja pracy w firmie.
 5. Wyposażenie firmy w niezbędny sprzęt do wykonywania prac dekarskich.

Aplikacja firmy powinna zawierać:

 1. Kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców uwzględniającego prowadzenie usług z zakresu dekarstwa lub blacharstwa budowlanego.
 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami.
 3. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.
 4. Zaświadczenie z biura PSD o niezaleganiu ze składkami.
 5. Schemat organizacyjny firmy z listą osób zatrudnionych w firmie na stanowiskach związanych z dekarstwem.
 6. Ankiety osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z dekarstwem opisujące kwalifikacje zawodowe.
 7. Kopie świadectw i certyfikatów.
 8. Pozytywne opinie z trzech kontroli przeprowadzonych na budowie przez członków regionalnej komisji technicznej.
 9. Co najmniej po trzy pisemne referencje od inwestorów z każdej technologii w której firma ubiega się o certyfikat.
 10. Oświadczenie właściciela o posiadaniu wszystkich niezbędnych narzędzi i środków bezpieczeństwa osobistego zgodnych z przepisami bhp i przepisami prawa.

Procedura certyfikacji:

 1. Złożenie pisemnego akcesu o przystąpieniu do programu certyfikacji w oddziale i poinformowanie Zarządu Głównego.
 2. Zgromadzenie pisemnych referencji od klientów.
 3. Zgromadzenie wymaganych zaświadczeń z właściwych urzędów.
 4. Złożenie kompletu dokumentów do zarządu oddziału.
 5. Wydanie opinii przez władze oddziału.
 6. Przekazanie kompletu dokumentów do Zarządu Głównego
 7. Rozpatrzenie kompletu dokumentów przez Zarząd Główny.
Przedstawiona powyższa procedura certyfikacji nie jest łatwa do przejścia, ale tworząc Certyfikat postawiliśmy sobie za cel wyłonienie najlepszych firm dekarskich i stworzenie wytycznych dla zainteresowanych prowadzeniem firm certyfikowanych. Posiadanie Certyfikatu PSD przyniesie korzyści nie tylko właścicielowi firmy ale także pracownikom. W przypadku zaprzestania działalności przez firmę, pracownicy posiadać będą zarówno kwalifikacje zawodowe jak również potwierdzenie tych kwalifikacji w postaci świadectw państwowych. Certyfikat PSD jest dokumentem mającym wspomóc zgromadzenie najlepszych firm dekarskich pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Taki dokument Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, powiedzmy to jasno jest tylko dla najlepszych i tylko oni go otrzymają.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Nami!

mail| biuro@dekarz.com.pl

tel| 503 123 908